PDF

Rocz Panstw Zakl Hig 2008, 59(2): 283-292

Związki perfluorowane w wodzie pitnej
[Perfluorinated compounds in potable water]

P. Rostkowski, S. Taniyasu, N. Yamashita, J. Falandysz

STRESZCZENIE
W badaniach pilotowych oznaczono zawartość związków perfluorowanych takich jak: sulfonian perfluorobutanu (PFBS), sulfonian perfluoroheksanu (PFHS), sulfonian perfluorooktanu (PFOS), sulfonamid perfluorooktanu (PFOSA), kwas perfluoroheksanowy (PFHxA), kwas perfluoroheptanowy (PFHpA), kwas perfluorooktanowy (PFOA), kwas perfluorononanowy (PFNA), kwas perfluorodekanowy (PFDA), kwas perfluorotetradekanowy (PFTeDA), kwas perfluoroheksadekanowy (PFHxDA) i kwas perfluorooktadekanowy (PFOcDA) w japońskich i polskich gatunkach wody mineralnej butelkowanej oraz w pitnej wodzie wodociągowej. Butelkowana woda mineralna w obu krajach zawierała ultraśladowe ilości niektórych związków perfluorowanych, a większe zanieczyszczenie cechowało wodę wodociągową. Stężenia PFOS i PFOA były dużo mniejsze niż stosowne wartości progowe dla efektów szkodliwych, a dla analizowanych przypadków iloraz ryzyka (HQ) był znacznie < 1.

 

ABSTRACT
In a pilot study perfluorinated compounds such as perfluorobutane sulfonate (PFBS), perfluorohexane suflonate (PFHS), perfluorooctane sulfonate (PFOS), perfluorooctane sulfonamide (PFOSA), perfluorohexanoic acid (PFHxA), perfluoroheptanoic acid (PFHpA), perfluorooctanoic acid (PFOA), perfluorononanoic acid (PFNA), perfluorodecanoic acid (PFDA), perfluorotetradecanoic acid (PFTeDA), perfluorohexadecanoic acid (PFHxDA) and perfluorooctadecanoic acid (PFOcDA) have been determined in the Japanese and Polish brands of bottled mineral water and in tap water. Bottled mineral water from both countries contained ultratrace amounts of some perfluorinated compounds, and higher degree of contamination showed tap water. PFOS and PFOA concentrations were much below threshold level for toxic effects, and Hazard Quotient (HQ) was much < 1.

Liczba pobrań: 1805