Dla recenzentów

ZASADY RECENZOWANIA  

Tematyka prac publikowanych w czasopiśmie Roczniki Państwowego Zakładu Higieny obejmuje  problematykę żywności i wody, żywienia i dietetyki, higieny środowiskowej, toksykologii i oceny ryzyka oraz innych obszarów zdrowia  publicznego.

Praca do recenzji wraz z formularzem recenzji wysyłana jest do recenzentów drogą elektroniczną.


Procedura recenzowania

Do oceny każdej pracy powołuje się co najmniej  dwóch niezależnych recenzentów, ekspertów z danej dziedziny, spoza jednostki naukowej, w której afiliowany jest autor(rzy).

W procesie recenzowania  stosowana jest zasada podwójnej anonimowości, zgodnie z którą zarówno autor(rzy) jak i recenzenci nie znają swoich tożsamości (ang. double-blind review process).

Recenzja musi mieć formę pisemną i zawierać jednoznaczny wniosek recenzenta co do zaakceptowania  pracy do publikacji  lub  jej odrzucenia.  

Zasady kwalifikowania  lub odrzucenia pracy oraz Formularz recenzji podane są do wiadomości na stronie internetowej czasopisma w zakładce DLA AUTORÓW. Procedura recenzowania zamieszczona jest także w Instrukcji dla autorów publikowanej w każdym numerze czasopisma.

Nazwiska recenzentów poszczególnych publikacji lub numerów wydań czasopisma nie są ujawniane.

Raz w roku czasopismo podaje do publicznej wiadomości listę recenzentów współpracujących z redakcją. Lista recenzentów zamieszczana jest na stronie internetowej czasopisma oraz publikowana w ostatnim numerze czasopisma (numer 4) danego roku.


Recenzje powinny być  odsyłane do redakcji drogą elektroniczną na adres: roczniki.pzh@pzh.gov.pl lub cwludwicka@pzh.gov.pl

 

W razie jakichkolwiek wątpliwości prosimy o kontakt:

e-mail: roczniki.pzh@pzh.gov.pl  ; telefon:  +48 22 54 21 266