Instrukcja dla autorów

Kwartalnik Roczniki Państwowego Zakładu Higieny [Annals of the National Institute of Hygiene]  publikuje recenzowane oryginalne prace badawcze i przeglądowe, krótkie doniesienia oraz listy do redakcji i recenzje książek

Czasopismo poświęcone jest badaniom naukowym z zakresu bezpieczeństwa żywności, żywienia, higieny środowiska, toksykologii i oceny ryzyka, zdrowia publicznego i innych pokrewnych dziedzin

Od 2013 roku, tomu 64, numeru 1 wszystkie prace w Rocznikach Państwowego Zakładu Higieny publikowane są wyłącznie w języku angielskim.

Wszystkie artykuły do publikacji w Rocznikach Państwowego Zakładu Higieny – Annals of the National Institute of Hygiene  (Rocz Panstw Zakl Hig)  powinny być przesyłane drogą elektroniczną na adres: 

 e-mail: roczniki.pzh@pzh.gov.pl 

  OPŁATY

Od 1 stycznia 2018 r. została wprowadzona opłata za publikowanie prac w kwartalniku Roczniki Państwowego Zakładu Higieny. Opłata za publikację wynosi 650 PLN (z VAT) dla polskich Autorów i 150 EUR dla Autorów zagranicznych. Opłata jest pobierana po zaakceptowaniu pracy do druku. Wydawca nie pobiera żadnych innych opłat. 

Informacje dotyczące przelewu:

Narodowy Instytut Zdrowia Publicznego – Państwowy Zakład Higieny
00-791 Warszawa, ul. Chocimska 24
Rachunek bankowy (przelewy krajowe): Bank Gospodarstwa Krajowego 93 1130 1017 0080 1180 2020 0001
Rachunek bankowy (przelewy z zagranicy): IBAN PL93 1130 1017 0080 1180 2020 0001, SWIFT: GOSKPLPW
Tytuł przelewu: Opłata za publikację artykułu: numer manuskryptu, nazwisko pierwszego Autora, tytuł artykułu.
Koszt opłat bankowych pokrywają Autorzy.

Faktura jest wystawiana przez wydawcę Narodowy Instytut Zdrowia Publicznego – Państwowy Zakład Higieny.


 ZASADY AKCEPTOWANIA MANUSKRYPTÓW


Polityka redakcji i zasady ogólne

Przesyłanie manuskryptu do publikacji w kwartalniku Roczniki Państwowego Zakładu Higieny oznacza akceptację zasad zawartych w niniejszej Instrukcji.

Autorzy nadsyłanych do publikacji prac powinni przestrzegać, aby odpowiadały one tematyce, jakiej poświęcone jest czasopismo. Publikowane będą jedynie prace o wysokim poziomie naukowym i znaczeniu dla rozwoju danej dziedziny.

Prawa autorskie. Wszystkie prawa autorskie (copyright) do prac opublikowanych w Rocznikach Państwowego Zakładu Higieny są zarezerwowane dla Wydawcy: Narodowego Instytutu Zdrowia Publicznego – Państwowego Zakładu Higieny. Oznacza to, że artykuły ani żadne ich fragmenty nie mogą być kopiowane i publikowane gdzie indziej w celu ich komercyjnego wykorzystania bez pisemnej zgody Wydawcy.

Licencja Creative Commons. Przesłanie przez Autorów pracy do Redakcji oznacza, że Autorzy oświadczają, że zapoznali się z pełnym tekstem licencji Creative Commons Uznanie Autorstwa – Użycie Niekomercyjne 3.0 Polska (CC-BY-NC) dostępnej pod adresem: http://creativecommons.org/licenses/by-nc/3.0/pl.

Etyka. Prace kliniczne i prace z wykorzystaniem zwierząt publikowane są  tylko wówczas, gdy  były wykonane zgodnie z postanowieniami Deklaracji Helsińskiej i przyjętymi standardami etyki, a na wykonanie badań uzyskano zgodę odpowiedniej lokalnej komisji etycznej.

Konflikt interesów. Konflikt interesów zachodzi wówczas, gdy autorzy lub ich instytucje mają finansowe lub osobiste zależności z innymi osobami lub organizacjami, które mogłyby w sposób niewłaściwy wpłynąć na ich działania. Zależności takie autorzy powinni ujawnić. W przypadku gdy konflikt interesów nie istnieje autorzy powinni  złożyć oświadczenie. Wszyscy autorzy są proszeni o podpisanie oświadczenia o braku konfliktu interesów  stanowiącego część oświadczenia zawartego w  formularzu „Oświadczenia  autorów”.

Transparentność. Redakcja dba o zapewnienie otwartości w dostępie do informacji o wszystkich osobach uczestniczących w tworzeniu publikacji, związanych z wykonaniem pracy i przygotowaniem manuskryptu oraz źródłem jej finansowania jako dowodu na etyczne postępowanie badacza i wysokie standardy wydawnicze.

Przykładami postępowania nieetycznego i przejawem nierzetelności naukowej są „ghostwriting” i „guest authorship”. „Ghostwriting” oznacza sytuację, gdy w powstanie publikacji został wniesiony istotny wkład, bez ujawniania udziału w nim jego twórcy lub bez wymienienia jego roli w podziękowaniach zamieszczonych w publikacji. „Guest authorship” występuje wówczas, gdy udział autora był znikomy lub w ogóle go nie było, a pomimo to jest on autorem lub współautorem publikacji.

Redakcja wymaga od autorów określenia ich indywidualnego wkładu do manuskryptu, tj. kto jest autorem koncepcji badań, zbierania danych/materiałów, przeprowadzenia badań i analizy uzyskanych wyników, analizy statystycznej, interpretacji wyników, przygotowania publikacji itp. Autorzy manuskryptu powinni dostarczyć formularz "Oświadczenia autorów" podpisany przez wszystkich autorów. Ponadto w manuskrypcie należy podać informacje dotyczące źródeł wsparcia finansowego badań przedstawionych w nadesłanej pracy.

Etyczne standardy wydawnicze 

Czasopismo , w celu przewdziałania nieuczciwym praktykom wydawniczym stosuje  zasady etyki publikacyjnej zgodne z wytycznymi Komitetu do spraw Etyki Publikacyjnej (COPE - Committee on Publication Ethics).

Procedura recenzowania

1. Prace nadsyłane do publikacji są poddawane wstępnej ocenie przez redakcję. W przypadku, gdy praca jest niezgodna z zakresem tematycznym czasopisma lub nie spełnia wymogów określonych w „Instrukcji dla autorów”, nie jest przyjmowana, a autor korespondencyjny jest informowany o tym na piśmie.

2. Po wstępnej ocenie i zakwalifikowaniu pracy jako spełniającej wymagania, przekazywana jest ona do oceny co najmniej dwóm niezależnym recenzentom, ekspertom z danej dziedziny, spoza jednostki, z której pochodzi autor(rzy). Recenzenci muszą gwarantować niezależność oceny i brak konfliktu interesów.

3. W procesie recenzowania prac stosowana jest zasada podwójnej anonimowości w stosunku do autorów i recenzentów (double-blind review process).

4. Recenzja w formie pisemnej zawiera jednoznaczne stwierdzenie odnośnie zakwalifikowania pracy do publikacji, zakwalifikowania po poprawkach lub odrzucenia. Formularz recenzji (wzór).

5. Lista recenzentów, raz w roku, publikowana jest na stronie internetowej czasopisma oraz w ostatnim numerze danego tomu czasopisma. 

MANUSKRYPTY

Przesyłanie manuskryptów

Do 1 egzemplarza odpowiednio przygotowanego tekstu manuskryptu należy dołączyć:

1.  Pismo przewodnie, w którym autor korespondencyjny zwraca się do redakcji o opublikowanie pracy w Rocznikach Państwowego Zakładu Higieny. Podaje miejsce zatrudnienia (afiliacja), dokładny adres, numer telefonu, faksu, adres e-mail i stopień (tytuł) naukowy. Autorzy proszeni są o zaproponowanie dwóch lub trzech potencjalnych recenzentów (z podaniem adresów e-mail),  zatrudnieniowych w innych instytucjach niż autor(rzy) pracy.

2. Oświadczenie autorów, powinno być podpisane przez wszystkich autorów i potwierdzać, że dostarczona praca spełnia wszystkie formalne i etyczne wymagania; nie była dotychczas nigdzie opublikowana i nie narusza praw autorskich ani innych praw własności stron trzecich. W przypadku publikacji wyników badań na zwierzętach wymagane jest potwierdzenie uzyskania zgody lokalnej Komisji Etycznej. W przypadku badań klinicznych autorzy powinni poświadczyć, że zostały one przeprowadzone zgodnie ze standardami etyki i zasadami Deklaracji Helsińskiej. Wymagane jest także określenie udziału każdego autora w pracy przesłanej do publikacji oraz poświadczenie braku konfliktu interesów. Formularz „Oświadczenia autorów” .

3. Manuskrypt (tekst, tabele i ryciny w oddzielnych plikach) wraz z pismem przewodnim i oświadczeniem autorów należy przesłać na adres roczniki.pzh@pzh.gov.pl.

Przygotowanie manuskryptów

Manuskrypty przesyłane do publikacji powinny być napisane za pomocą edytora tekstu Microsoft Word czcionką Times New Roman 12 pkt, na papierze formatu A4, z odstępem 1,5 między wierszami.

Strona tytułowa. Powinna zawierać tytuł pracy w języku angielskim (napisany czcionką 14 pkt), imię i nazwisko autora (autorów), pełną nazwę instytucji, z której pochodzi autor (autorzy). Poniżej należy podać adres autora korespondencyjnego zawierający imię i nazwisko, miejsce i adres zatrudnienia,  numer telefonu, faksu i adres e-mail. Jeśli przedstawiane badania prowadzone były w ramach projektu badawczego, na dole strony, w formie przypisu, podać numer i tytuł projektu.

Streszczenie. Powinno zawierać 250-300 wyrazów i składać się z następujących sekcji: Background (Wprowadzenie), Objective (Cel badań),  Material and methods (Materiał i metody), Results (Wyniki) i Conclusions (Wnioski). Streszczenie prac przeglądowych nie zawiera podziału na sekcje.

Polscy autorzy prac proszeni są o dołączenie streszczenia również w języku polskim.

Słowa kluczowe. Powinny być umieszczone po streszczeniu, 3-6 słów lub krótkich wyrażeń podanych zgodnie z katalogiem MeSH (Medical Subject Headings Index Medicus) dostępnym pod adresem: http://www.nlm.nih.gov/mesh/meshhome.html 

Polscy autorzy proszeni są o dołączenie słów kluczowych również w języku polskim.

Tekst manuskryptu. Tekst manuskryptu powinien być podzielony na następujące części: Introduction (Wstęp),  Material and methods (Materiał i metody), Results (Wyniki), Discussion (Dyskusja), Conclusions (Wnioski), Acknowledgements (Podziękowania), References (Piśmiennictwo).

Introduction. Należy uzasadnić, w świetle aktualnego stanu wiedzy, potrzebę podjęcia badań i jasno sprecyzować ich cel. Cytowane we wstępie piśmiennictwo ograniczyć tylko do pozycji mających bezpośredni związek z pracą.

Material and methods. W tej części należy podać, co stanowiło przedmiot badań, wymienić zastosowane metody, materiały, odczynniki, aparaturę lub inne techniki pomiarowe w sposób na tyle wyczerpujący, aby umożliwić czytelnikowi powtórzenie doświadczenia lub obserwacji. Dla powszechnie znanych metod, w tym zastosowanych metod statystycznych, można powołać odpowiednie pozycje piśmiennictwa, a dla nowych lub istotnie zmodyfikowanych metod należy podać ich pełny opis. W przypadku prac doświadczalnych, w których wykonywano badania na zwierzętach należy w tekście pracy zamieścić informację o uzyskaniu zgody lokalnej Komisji Etycznej, a dla badań klinicznych, że były one wykonane zgodnie z zasadami etyki zawartymi w Deklaracji Helsińskiej.

Results. Powinny być przedstawione w logicznym ciągu, to samo dotyczy tabel i rycin. Danych zawartych w tabelach nie należy powtarzać w tekście, w którym należy streścić jedynie najważniejsze informacje badań. Należy zaznaczyć miejsce, w którym mają być umieszczone tabele, ryciny i fotografie.

Discussion. Podkreślenie nowych i ważnych aspektów wyników i kompleksowa interpretacja uzyskanych wyników na tle wyników uzyskanych przez innych autorów. Cytowania powinny być ograniczone do tych, które są najbardziej istotne w odniesieniu do ustaleń autora

Conclusions. Należy je sprecyzować w punktach lub podać krótko w formie opisowej. Powinny one łączyć się logicznie z celem pracy przedstawionym we wstępie. Należy unikać stwierdzeń i wniosków nie wynikających z wyników badań będących przedmiotem publikowanej pracy. Jeżeli proponuje się hipotezę, należy jasno podać, że jest to hipoteza.

Acknowledgements. Podziękowania należy umieszczać bezpośrednio po ‘Conclusions’. W jednym lub kilku zdaniach należy wyszczególnić: (1) osoby, które wniosły istotny wkład do badań, ale nie zostały uwzględnione jako współautorzy (np. technicy, statystycy, ankieterzy). Udział  tych osób, ze względu na transparentność, powinien być uwidoczniony. Nie ponoszą one jednak odpowiedzialności za ostateczną wersję artykułu. Autor musi uzyskać zgodę każdej osoby, której nazwisko ma być wymienione w podziękowaniu. (2) wszystkie źródła wsparcia finansowego i rzeczowego oraz określić ich rodzaj. Zaleca się sformułowanie: „This work was supported by (nazwa organizacji, numer projektu xxxx)”; (3) zależności, które mogą stanowić konflikt interesów.

References. Należy ograniczyć tylko do pozycji cytowanych w tekście pracy. Pozycje piśmiennictwa powinny być ułożone w porządku alfabetycznym zgodnie z nazwiskiem autora. Każda pozycja w wykazie piśmiennictwa powinna zaczynać się od nowego wiersza i zawierać: liczbę porządkową, nazwiska i inicjały imion wszystkich autorów (wyróżnione kursywą), pełny tytuł pracy, tytuł czasopisma podany w skrócie zgodnym z List Journal Indexed w Index Medicus, rok, tom, numery stron pracy (pierwsza i ostatnia). Jeżeli artykuł lub książka mają numer DOI (Digital Object Identifier) powinien on być uwzględniony w piśmiennictwie. W tekście manuskryptu przy cytowaniu prac należy podać w nawiasach kwadratowych tylko liczbę porządkową odpowiedniej publikacji wymienionej w spisie piśmiennictwa. Tytuły cytowanych prac w języku innym niż angielski należy również przetłumaczyć na język angielski [wpisując go w nawiasie kwadratowym]. Po numerach stron podać w nawiasie informację o języku oryginału, na przykład: (in Polish).

Przykłady

Artykuły z czasopism:

  • Snopczyński T., Struciński P., Góralczyk K., Czaja K., Hernik A., Korcz W., Kucharska A., Ludwicki J.K.: Zastosowanie metody QuEChERS w połączeniu z chromatografią gazową z detektorem wychwytu elektronów (GC-ECD) w analizie pozostałości pestycydów w żywności [Application of the QuEChERS method coupled with gas chromatography with electron capture detection (GC-ECD) in analysis of pesticide residues in food]. Rocz Panstw Zakl Hig 2011;62(2):145-151 (in Polish).
  • Lopes M.C., Giudici K.V., Marchioni D.M., Fisberg R.M., Martini L.A.: Relationships between n-3 polyunsaturated fatty acid intake, serum 25 hydroxyvitamin D, food consumption, and nutritional status among adolescents. Nutr Res 2015;35(8):681-688.
  • Shridhar G., Rajendra N., Murigendra H., Shridevi P., Prasad M., Mujeeb M.A., Arun S., Neeraj D., Vikas S., Suneel D., Vijay K.: Modern diet and its impact on human health. J Nutr Food Sci 2015;5:6 doi:10.4172/2155-9600.1000430.
  • Wu M., Yu G., Cao Z., Wu D., Liu K., Deng S., Huang J., Wang B., Wang Y.: Characterization and human exposure assessment of organophosphate flame retardants in indoor dust from several microenvironments of Beijing, China. Chemosphere 2015, doi:10.1016/j.chemosphere.2015.12.111.

Książki i rozdziały w książkach:

  • Riley D.M., Fishbeck P.S.: History of methylene chloride in consumer products. In: Salem H., Olajos E.J. eds. Toxicology in Risk Assessment. London, Taylor & Francis, 2000.

Akty prawne:

  • Commission Regulation (EC) No 1881/2006 of 19 December 2006 setting maximum levels for certain contaminants in foodstuffs. Off J EU L 364, 20.12.2006.

Źródła internetowe:

Tabele – należy pisać na oddzielnych stronach i numerować cyframi arabskimi. Tytuł należy umieszczać nad tabelą. Numeracja tabel powinna odpowiadać chronologii ich pojawiania się w tekście. Każda kolumna tabeli powinna posiadać krótki nagłówek, a ewentualne szersze wyjaśnienia należy zamieszczać jako objaśnienia pod tabelą. Liczbę tabel należy ograniczyć tylko do istotnie niezbędnej dla dokumentacji uzyskanych wyników.

Ryciny i fotografie – powinny być oznaczone cyframi arabskimi zgodnie z chronologią ich pojawienia się w tekście. Ryciny powinny być wykonane techniką komputerową, a tytuł należy umieszczać pod ryciną. Fotografie powinny odznaczać się wysoką jakością; preferowany jest format cyfrowy. 

Cytowane w tekście tabele, ryciny lub fotografie powinny być oznaczane kolejnymi cyframi w następujący sposób: (Table 1), (Figure 1), (Photo 1).

Skróty, symbole, jednostki. Powszechnie znane i używane skróty można umieszczać bez objaśnień, inne powinny być objaśnione. Jednostki miar powinny być zgodne z układem SI, chociaż dopuszcza się stosowanie powszechnie używanych innych jednostek.

Informacje ogólne

Redakcja zastrzega sobie prawo do dokonywania w tekście pracy poprawek redakcyjnych i skrótów nie wpływających na ich treść merytoryczną bez porozumienia z autorem.