PDF

Rocz Panstw Zakl Hig 2009, 60(4): 337-340

Zmiany zawartości sumy cukrów w bulwach ziemniaka w zależności od zabiegów agrotechnicznych.
[Changes in the content of total sugars present in potato tubers depending on the agrotechnical treatment]

K. Zarzecka, M. Gugała

STRESZCZENIE
Celem pracy było określenie wpływu sposobów uprawy roli (tradycyjna i uproszczona) i sposobów odchwaszczania z zastosowaniem herbicydów (Plateen 41,5 WG, Plateen 41,5 WG + Fusilade Forte 150 EC, Plateen 41,5 WG + Fusilade Forte 150 EC + adiuwant Atpolan 80 EC, Barox 460 SL, Barox 460 SL + Fusilade Forte 150 EC, Barox 460 SL + Fusilade Forte 150 EC + adiuwant Atpolan 80 EC) na zawartość sumy cukrów w bulwach ziemniaka jadalnego odmiany Wiking. Analiza statystyczna wykazała istotny wpływ sposobów uprawy roli i warunków pogodowych w latach prowadzenia badań na zawartość sumy cukrów. Uproszczenia zastosowane w uprawie roli podwyższały zawartość sacharydów porównaniu z bulwami z uprawy tradycyjnej. Najmniej sumy cukrów gromadziły bulwy w ciepłym i suchym okresie wegetacji. Stwierdzono zmniejszenie zawartości sumy cukrów w bulwach poddanych obróbce wstępnej (po obraniu) w porównaniu z poziomem oznaczonym przed obraniem ziemniaków.

ABSTRACT
 The aim of this paper was determination of the effect of the soil tillage systems (traditional and simplified) and weed control methods for herbicides (Plateen 41,5 WG, Plateen 41,5 WG + Fusilade Forte 150 EC, Plateen 41,5 WG + Fusilade Forte 150 EC + adjuvant Atpolan 80 EC, Barox 460 SL, Barox 460 SL + Fusilade Forte 150 EC, Barox 460 SL + Fusilade Forte 150 EC + adjuvant Atpolan 80 EC) on the content of total sugars in the edible potato tubers cv. Wiking. The statistical analysis revealed a significant effect of the soil tillage and weather conditions over the experimental years on the content total sugars. The simplified used in the tillage soil increased the content sugars, as compared with the traditional tillage. During hot and dry vegetation weather the potato tubers accumulated the least total sugars. It was stated that the content of total sugars decreased after preliminary processing (after peeling) as compared to level of sugars non-peeled potato tubers

Liczba pobrań: 966