PDF

Rocz Panstw Zakl Hig 2005, 56(2): 157-163

Zawartość wanadu we włosach a stan odżywienia studentów Akademii Medycznej w Białymstoku
[Hair vanadium content and the nutritional status of students of the Medical University of Białystok]

E. Stefańska, L. Ostrowska, D. Czapska, J. Karczewski, M. Borawska

STRESZCZENIE
Celem pracy było określenie zawartości wanadu we włosach studentów AMB oraz zbadanie czy jego poziom w organizmie oceniany na podstawie zawartości we włosach ma związek ze stanem odżywienia badanych studentów. Badaniami objęto odpowiednio 134, 127 i 125 studentów AM w latach 2000-2003. Zawartość wanadu we włosach oznaczono metodą atomowej spektrometrii absorpcyjnej z atomizacją w kuwecie grafitowej (ET AAS) na aparacie firmy Hitachi Z-5000. Ocenę stanu odżywienia przeprowadzono w oparciu wskaźnik masy ciała BMI. Wykazano wyższą zawartość wanadu we włosach studentek niż studentów, jednocześnie stwierdzono występowanie ujemnej istotnej statystycznie korelacji pomiędzy zawartością wanadu we włosach studentek a stanem odżywienia ocenianym na podstawie BMI.

 

ABSTRACT
The aim of the study was to determine the vanadium content in the hair of students of the Medical University of Białystok and to find out whether its level in the organism measured basing on its hair content correlates with the nutritional status. The study involved 134, 127 and 125 students in the years 2000-2003, respectively. Hair vanadium content was determined using the atomic absorption spectrophometry method with atomization in a graphite cuvette (ET AAS) on a Hitachi Z-5000 apparatus. The nutritional status was evaluated based on the body mass index BMI. Higher vanadium content was detected in the hair of female students compared to male students. Negative correlation was noted between vanadium content in the hair of female students and their nutritional status.

Liczba pobrań: 730