PDF

Rocz Panstw Zakl Hig 2009, 60(2): 125-128

Zawartość tłuszczu i kwasów tłuszczowych w wyrobach czekoladowych
[Fat and fatty acids content in chocolate products]

A. Tarkowski, M. Nowak

STRESZCZENIE
Celem niniejszych badań było porównanie zawartości tłuszczu surowego i wybranych kwasów tłuszczowych w wyrobach czekoladowych. Do badań użyto 15 wyrobów czekoladowych, podzielonych na 3 grupy – trufle, czekoladki oraz praliny. Zawartość tłuszczu surowego oznaczono w automatycznym aparacie Soxhleta. Zawartość kwasów nasyconych i nienasyconych oznaczono metodą chromatografii gazowej. Najwyższą, podobną zawartość tłuszczu, średnio 25,1%, stwierdzono w czekoladkach i pralinach. Suma kwasów nasyconych w tłuszczu badanych grup wyrobów czekoladowych przekraczała 52%, za wyjątkiem trufli i czekoladek z orzechami. Zawartość PUFA była podobna we wszystkich grupach wyrobów czekoladowych. Kwasy: palmitynowy, stearynowy, oleinowy i linolowy dominowały w tłuszczu badanych wyrobów czekoladowych. Zawartość kwasów oleinowego i linolowego była wyższa w produktach czekoladowych z dodatkiem orzechów.

ABSTRACT
 The aim of this study was the comparison of fat and fatty acids content in chocolate products. Fifteen chocolate products divided into 3 groups – truffles, chocolates candy and chocolates cream were used in the investigations. Crude fat content in the chocolates products was determined on Soxhlet automatic apparatus. The saturated and unsaturated fatty acids were determined using gas chromatographic method. The highest content of fat, average 25.1%, was found in candy and cream chocolates. Saturated fatty acids in fat of investigated groups of chocolate products comprised above 52%, except truffles and chocolates candy with nuts. PUFA content was similar in the all chocolate product groups. Palmitic, stearic, oleic and linoleic acids dominated in the examined chocolate products. Oleic and linoleic acids content was higher in chocolate products with nuts.

Liczba pobrań: 2077