PDF

Rocz Panstw Zakl Hig 2007, 58(4): 617-623

Zawartość miedzi, cynku, żelaza i manganu w wybranych serach
[Contents of copper, zinc, iron and manganese in selected cheeses]

K. Ognik, E. Rusinek, I. Sembratowicz, J. Truchliński, M.Adamczyk

STRESZCZENIE
Metodą ASA oznaczono zawartość wybranych pierwiastków śladowych (miedzi, cynku, żelaza i manganu) w serach topionych, podpuszczkowych dojrzewających półtwardych i miękkich zakupionych latem 2005r. w sklepach handlu detalicznego. Produkty te były wyprodukowane przez kilka Spółdzielni Mleczarskich, rozmieszczonych na terenie Polski, w województwach: lubelskim, mazowieckim, opolskim, podlaskim, śląskim i wielkopolskim. Poziom cynku i żelaza w serach topionych był istotnie (p£0,05) wyższy, w stosunku do serów podpuszczkowych dojrzewających miękkich i półtwardych. Najwyższe zawartości cynku i żelaza stwierdzono w próbkach serów Sertop i Jal, natomiast najniższe w serze Mabelle. W przypadku manganu największą zawartość stwierdzono w serze Rycki Edam, natomiast najniższą w serze Mabelle. Jednak zawartości miedzi, cynku, żelaza i manganu w próbkach wszystkich analizowanych grupach serów można uznać za niskie, nie stanowiące zagrożenia dla konsumenta.

 

ABSTRACT
Contents of trace elements (copper, zinc, iron, and manganese) were determined in melted cheeses, mold-ripening semi-hard and soft types purchased in 2005 at local shops. The AAS technique was used. Material for study was produced by different Dairy Centers all over Poland in Lublin, Mazowsze, Opole, Podlasie, Silesia, and Wielkopolska regions. Zinc and iron levels in melted cheeses were significantly higher (p £ 0.05) as compared to moldripening soft and semi-hard cheeses. The highest zinc and iron concentrations were found in the samples of Sertop and Jal cheese. The lowest contents were found in Mabelle cheese. Rycki Edam cheese was characterized by highest level of manganese, and Mabelle – by the lowest. However, copper, iron, and manganese contents in all cheese samples could be considered as low and not hazardous for consumer’s.

Liczba pobrań: 1070