PDF

Rocz Panstw Zakl Hig 2008, 59(1): 41-46

Zawartość garbników oraz kwasu szczawiowego w wybranych owocach leśnych w zależności od miejsca pozyskania
[Contents of tannins and oxalic acid in the selected forest fruits depending on the harvest site]

I. Sembratowicz, K. Ognik, E. Rusinek, J. Truchliński

STRESZCZENIE
Oznaczono zawartość składników antyodżywczych (garbników oraz kwasu szczawiowego), w próbkach owoców leśnych: borówki czarnej, maliny właściwej i poziomki pospolitej, zebranych w województwie lubelskim, na obszarach uznanych za potencjalnie nie narażone na ekspozycję zanieczyszczeń (Skierbieszowski Park Krajobrazowy) i na terenach potencjalnie zanieczyszczonych („Cementownia Rejowiec S.A.”). Przeprowadzone badania wykazały, iż owoce borówki czarnej i maliny właściwej pozyskane z terenów potencjalnie zanieczyszczonych charakteryzowały się wyższą zawartością garbników, niż analizowane owoce z obszarów potencjalnie nie zanieczyszczonych. Zawartość kwasu szczawiowego w badanych surowcach wskazuje na znacznie wyższą koncentrację tego kwasu w owocach poziomki pospolitej pozyskanych zarówno na terenach potencjalnie nie zanieczyszczonych jak i narażonych na ekspozycję zanieczyszczeń, w porównaniu z owocami maliny właściwej i borówki czarnej. Zawartość garbników oraz kwasu szczawiowego w próbkach analizowanych owoców jagodowych można uznać za niskie, nie stanowiące zagrożenia dla zdrowia człowieka.

 

ABSTRACT
Contents of anti-nutritional components (tannins and oxalic acid) were determined in samples of forest fruits: blueberry, raspberry and wild strawberry harvested in Lublin region from areas considered as potentially not exposed to pollution (Skierbieszów Landscape Park) and potentially polluted areas (Cement Factory Rejowiec S.A.). Study revealed that blueberry and raspberry fruits collected on potentially polluted area were characterized by higher tannins contents than those harvested on potentially not polluted area. Oxalic acid level in studied material indicated its significantly higher concentration in wild strawberry fruits collected both from not exposed and polluted areas as compared to raspberry and blueberry. Tannins and oxalic acid contents in analyzed berries may be accepted as low and safe for human’s health.

Liczba pobrań: 1909