PDF

Rocz Panstw Zakl Hig 2005, 56(4): 379-386

Zastosowanie modeli matematycznych dla określenia emisji lotnych związków organicznych z klejów podłogowych
[Application of mathematical models for determination of volatile organic compounds emission from flooring adhesives]

R. Wiglusz, E. Sitko, I. Pecka, G. Nikel

STRESZCZENIE
Przeprowadzono badania emisji lotnych związków organicznych z trzech podłogowych klejów rozpuszczalnikowych w komorze laboratoryjnej, z kontrolowaną temperaturą, wilgotnością i wymianą powietrza. Emitowane związki oznaczano przy pomocy chromatografu gazowego z detektorem płomieniowo-jonizacyjnym. Określono stężenia lotnych związków w różnych okresach czasu od aplikacji kleju. Do opisania przebiegu emisji z klejów zastosowano model 1-kompartmentowy i 2-kompartmentowy. Wykazano większą przydatność modelu 2-kompartmentowego, dla scharakteryzowania emisji na podstawie danych eksperymentalnych niż modelu 1-kompartmentowego.

 

ABSTRACT
An environmental chamber with controlled temperature, relative humidity, and air exchange was used to evaluate emissions of volatile organic compounds (VOC) from three flooring solvent–based adhesives. Gas chromatograph equipped with flame ionization detector was employed to measure VOC emission. The temporal change in concentration of VOC emitted from each adhesive was observed and double-exponential model was compared with a first-order emission decay model in their ability to describe measured emission factors of adhesives. It was demonstrated that the double exponential model better describes emission characteristic for experimental data than first-order model does.

Liczba pobrań: 730