PDF

Rocz Panstw Zakl Hig 2004, 55(3): 207-215

Zagrożenie zdrowia personelu medycznego narażonego na tlenek diazotu
[Health hazard of medical staff exposed to nitrous oxide]

A. Starek, P. Struciński, L. Dobrzańska-Tatarczuch

STRESZCZENIE
Tlenek diazotu (TDA) jest powszechnie stosowanym środkiem do znieczulenia ogólnego. Populacją narażoną na TDA jest personel medyczny, a zwłaszcza anestezjolodzy, chirurdzy, stomatolodzy oraz pielęgniarki chirurgiczne i asystentki stomatologiczne. Narażenie na TDA jest znacznie zróżnicowane stężeniem tego związku w powietrzu i czasem trwania. Cechuje się wysokimi stężeniami chwilowymi. Ostre działanie toksyczne TDA prowadzi do zaburzeń neurobehawioralnych, neurologicznych i hematologicznych. Przewlekłe działanie toksyczne tego związku powoduje zaburzenia rozrodu, wyrażone wzrostem częstości bezpłodności u kobiet, spontanicznych poronień oraz wad wrodzonych u potomstwa. Przyczyną niektórych zmian może być hamujące działanie TDA na aktywność syntazy metioniny w wątrobie, szpiku kostnym i mózgu.

 

ABSTRACT
The paper briefly reviews available data on occupational exposure to nitrous oxide and health consequences in medical staff. Special attention is paid on causes of nitrous oxide contamination in occupational environment and monitoring its concentrations. On the basis of the epidemiological studies it was ascertained that nitrous oxide exerts multiple deleterious effects on human organism, especially on fertility, pregnancy, central nervous system and bone marrow.

Liczba pobrań: 724