PDF

Rocz Panstw Zakl Hig 2009, 60(4): 347-351

Zachowania żywieniowe uczniów szkoły podstawowej w opinii dzieci i ich rodziców
[Elementary schoolchildren nutritional behaviors in pupils’ and their parents’ opinion]

M. Gajewska, D. Zawieska

STRESZCZENIE
Celem pracy było porównanie opinii uczniów i ich rodziców dotyczących zachowań żywieniowych zbadanych dzieci. Przebadano 97 uczniów klas czwartych i 87 rodziców tych dzieci. Narzędziem badawczym w pracy był kwestionariusz, wypełniany oddzielnie przez rodziców i uczniów, zawierający pytania na temat: liczby i częstości spożywania przez dzieci posiłków w ciągu dnia, częstości spożywania przez dzieci produktów typu fast food oraz korzystania z produktów oferowanych w sklepiku szkolnym. Badanie wykazało, że opinie rodziców na temat zachowań żywieniowych ich dzieci nie odpowiadają rzeczywistości. Ważnym miejscem kształtowania prozdrowotnych zachowań dzieci i młodzieży staje się środowisko szkolne, w którym konieczna jest zmiana polityki żywieniowej w tym: metod i zakresu nauczania zasad racjonalnego żywienia, poprawa organizacji posiłków wydawanych w szkołach, korzystna zmiana asortymentu produktów spożywczych oferowanych w sklepikach szkolnych oraz systematyczne szkolenie osób mających wpływ na zachowania żywieniowe uczniów.

ABSTRACT
 The aim of this study was to compare pupils’ and their parents’ opinions of children nutrition behaviors. There were 97 pupils at the age of 10 and 87 parents participating in the study. Data was collected using questionnaire, filled by pupils and parents separately, including questions about: number and frequency of meals a day, frequency of fast food consumption and providing buying food in school shops. It was noted that parents’ knowledge about children’s nutrition behaviors was inadequate in comparison to pupils’ declarations. School environment becomes important place to form health behaviors. It seems necessary to change nutrition policy in Polish schools by: changing of methods and teaching ranges of rational nutrition, improving school meals organization, changing assortment of food in school shops and regular education of people who are responsible for children nutrition behaviors.

Liczba pobrań: 1149