PDF

Rocz Panstw Zakl Hig 2007, 58(2): 445-452

Zachowania zdrowotne młodzieży szkół ponadgimnazjalnych w powiecie sokólskim. Cz. I Aktywność fizyczna i zajęcia sedenteryjne
[Health behaviour of students attending secondary school in the sokolski district. Part I. Physical activity and sedentary activity.]

R. Szczerbiński, J. Karczewski, A. Szpak, Z. Karczewska

STRESZCZENIE
Celem pracy była ocena aktywności fizycznej oraz zajęć w czasie wolnym w pozycji siedzącej wśród uczniów szkół ponad gimnazjalnych w pow. sokólskim. Badaniami objęto 796 uczniów w wieku 17 – 19 lat. Badania przeprowadzono w miesiącach marzec – kwiecień w roku szkolnym 2005/2006 metodą sondażu diagnostycznego za pomocą anonimowego kwestionariusza ankiety opracowanego dla międzynarodowych badań nad zachowaniami zdrowotnymi młodzieży. Stwierdzono zbyt małą aktywność fizyczną, duży udział zajęć sedenteryjnych w czasie wolnym, wyraźną dysproporcję między czasem przeznaczonym na aktywność fizyczną i zajęciami sedenteryjnymi.

 

ABSTRACT
The purpose of this research was to determine the level of physical activity, and free time spent in the sitting position by secondary school students in the sokolski district. The research was conducted on 796 students who were in the 17 to 19 age range. It was carried out in March and April of the 2005-2006 school year using the diagnostic poll method. The students filled out an anonymous questionnaire (modified in 2001, part of an international research regarding youth’s health behavior). The results showed not enough physical activities, a lot of sedentary activities. There was a great disproportion between these two types of activities.

Liczba pobrań: 1018