PDF

Rocz Panstw Zakl Hig 2007, 58(1): 273-278

Zachowania prozdrowotne wybranej grupy studentów Akademii Medycznej w Warszawie
[Pro- health nutritional behaviors of selected group of students of the Medical University of Warsaw]

K. Kłos, J. Bertrandt, Ł. Jałocha, T. Matuszewski, M. Abramowicz

ABSTRACT
The aim of the work was laboratory assessment of energy and nutritional value of general and light diets used in patients of selected clinical department in the Military Medical Institute in Warsaw alimentation. Using questionnaire method the assessment of diets was done by patients too. Meals given to patients in hospital not always fulfilled nutritional requirements. Additional consumption of supplementary products did not always meet the requirements of proper nutrition. Half of examined patients appraised nutrition variety as good but at the same time claimed the there was not enough fruits and vegetables.

 

STRESZCZENIE
Celem pracy była analiza prozdrowotnych zachowań żywieniowych w grupie 100 studentek Wydziału Nauki o Zdrowiu AM w Warszawie. Badania prowadzono metodą ankietową. W analizie statystycznej zastosowano test chi2 (p ≤ 0,05). Zachowania żywieniowe, jak np. regularność i częstotliwość spożycia żywności, były istotnie częściej zgodne z zaleceniami żywieniowymi wśród studentek uczących się żywienia człowieka, niż w grupie respondentek, które nie miały tego przedmiotu. Do najczęściej spożywanych produktów należały owoce, a potem przetwory mleczne. Prozdrowotne zachowania żywieniowe, przejawiające się m.in. w regularności posiłków, odpowiednim spożyciu warzyw i tłuszczów roślinnych, wykazywało stosunkowo więcej studentek dietetyki niS położnictwa i pielęgniarstwa.

Liczba pobrań: 666