PDF

Rocz Panstw Zakl Hig 2007, 58(3): 509-513

Występowanie pozostałości pestycydów w malinach w latach 2000-2005
[Occurrence of pesticide residues in raspberries in 2000-2005]

S. Sadło, E. Szpyrka, K. Rogozińska, J. Rupar, A. Kuźmenko

STRESZCZENIE
Celem niniejszej pracy było zaprezentowanie występowania pozostałości pestycydów w malinach w latach 2000-2005. W badaniach stosowano metody chromatografii gazowej oraz metodę kolorymetryczną do oznaczania pozostałości ditiokarbaminianów. Najczęściej wykrywano pozostałości tolilofluanidu (43% analizowanych próbek), procymidonu (33%), pirymetanilu (15%), ditiokarbaminianów (8%) i iprodionu (5%), a z insektycydów głównie pyretroidy: cypermetrynę (6%) i bifentrynę (4%). 8% analizowanych próbek malin zawierało pozostałości na poziomie wyŜszym od najwyższych dopuszczalnych pozostałości obowiązujących w Polsce i były to wyłącznie ditiokarbaminiany. Również na względnie najwyzszym poziomie wystąpiły pozostałości ditiokarbaminianów.

 

ABSTRACT
The aim of this paper was to present occurrence of pesticide residues in raspberries in 2000-2005. Gas chromatographic and spectroscopy methods were used. The most frequently found were tolylfluanid residues (43% of the analysed samples), procymidone residues (33%), pyrimethanil residues (15%), ethylenebisdithiocarbamates (EBDC) residues (8%) and iprodione residues (5%), while insecticides (mainly synthetic pyrethroids) cypermethrin residues (6%) and bifenthrin (4%). In 8 % of analysed samples EBDC residues exceeded the national Maximum Residue Level established for raspberries. On relatively the highest level EBDC occurred.

Liczba pobrań: 991