PDF

Rocz Panstw Zakl Hig 2004, 55(3): 261-268

Wypoczynek młodzieży bydgoskiej w wieku pokwitania
[Hygiene of Bydgoszcz youth at the age of pubescence]

M. Napierała, G. Nowicki

STRESZCZENIE
W artykule zaprezentowano rezultaty badań ankietowych przeprowadzonych w październiku 2002 roku wśród 498 uczniów gimnazjów w Bydgoszczy: 297 dziewcząt 261 chłopców w wieku 14-16 lat. Celem badań było określenie sposobów wypoczynku młodych ludzi. Badania zostały przeprowadzone zgodnie z etapami opracowania statystycznego: przygotowano tezy badawcze, wyszczególniono sposoby badań, przygotowano odpowiednie narzędzia badawcze w postaci kwestionariusza; wyniki badań zostały zebrane i opracowane statystycznie, przeprowadzono ocenę uzyskanych wyników i wyciągnięto wnioski. W deklarowanych przez młodzież zainteresowaniach sportowych spostrzec można dwie formy jej realizacji: czynną – poprzez uprawianie instytucjonalnie i indywidualnie sportu w klubach sportowych i ogniskach rekreacji i bierną - poprzez oglądanie telewizji, kibicowanie, czytanie prasy i kolekcjonerstwo sportowe. Zaskakującym jest fakt, iż dziewczęta dorównują chłopcom w uczęszczaniu na zawody w roli kibica. Zgodnie z przewidywaniem, preferowana przez chłopców formą aktywności jest jazda na rowerze oraz gra w piłkę nożną, dziewczęta podobnie jak ich rówieśnicy najchętniej jeżdżą na rowerze i pływają. Pojęcie „zdrowego stylu życia” odczytywana jest przez ankietowanych chłopców jako higiena osobista oraz brak nałogów, dziewczęta natomiast uważają, że najważniejszym elementem jest sen respondentów wypoczynek oraz higiena osobista.

 

ABSTRACT
The article presents results of inquiry carried out in October 2002 among 498 pupils selected by chance, from gymnasiums in Bydgoszcz: 297 girls and 261 boys aged 14-16. The aim of the inquiry was to distinguish hygiene of recreation of young people at the age of pubescence, as well as to show dependence in exploiting free time. For statistic evaluation the program of computing sheet EXCEL was used. Comprehensive study activities were presented according to stages of statistic survey: inquiry theses were prepared, inquiry measures selected and adequate inquiry tools chosen - in form of a questionnaire, results of the research were completed and statistically worked out, substantial valuation carried out and conclusions drown. In declared by the youth interests in sports, there are two form of realization: active – through institutional and individual practising sport in athletic clubs and centres of recreation and passive – through watching TV, looking on, reading press and sports collectorship. Surprising is the fact that girls are equal to boys in attending competitions as lookers – on. As expected, the preferable form of activity for boys is riding a bicycle and playing football, girls alike boys most willingly ride a bicycle and swim. The conception of ‘healthy life style’ is understood by boys as ‘personal hygiene and lack of addictions’, while girls are of opinion that the most important element is sleep, recreation and personal hygiene.

Liczba pobrań: 726