PDF

Rocz Panstw Zakl Hig 2009, 60(3): 221-228

Wykorzystanie różniczkowych widm absorpcyjnych UV-VIS do oznaczania niektórych związków humusowych w torfach leczniczych.
[Application of the differential absorption UV-VIS spectrum to assay some of humic compounds in therapeutic peats]

M. Drobnik, T. Latour

STRESZCZENIE
Wykreślono różniczkowe IV stopnia widma absorpcyjne w zakresie UV-VIS wyizolowanych na drodze selektywnej ekstrakcji (kwasowej, alkoholowej, zasadowej) z preparatu firmy Fluka wzorcowych kwasów: fulwonowych, hymatomelanowych i huminowych. Wyznaczono długości fali, przy których występują wyraźne, dobrze rozdzielone symetryczne piki charakteryzujące określone kwasy. Podobnej procedurze poddano wyizolowane tego samego rodzaju kwasy pochodzące z 4 złóż borowin z terenu Polski. Stwierdzono, że kwasy: hymatomelanowe, fulwonowe i huminowe występują w badanych borowinach typu niskiego w różnych ilościach i w różnych proporcjach pomiędzy borowinami.

ABSTRACT
 Delineated were differential 4th degree absorption spectrum UV-VIS range for standardized humid acids produced by “Fluka”. These acids were separated through selective extraction (acid, alcoholic, alkaline). Determined was wavelength for which distinct, well separated, symmetrical peaks characteristic for particular compounds were found. The similar procedure were applied to separate the same sort of acids extracted from 4 Polish peat deposits. Certified are the presence of hymatomelanoic acid, fulvic acid, humic acid in examined peat of low type. These acids occurred in different quantity and proportions.

Liczba pobrań: 1027