PDF

Rocz Panstw Zakl Hig 2008, 59(1): 59-66

Wybrane zachowania żywieniowe osób dorosłych o zróżnicowanym modelu żywienia
[Selected nutritional behaviours in adults of differentiated nourishment pattern]

M. Gacek

STRESZCZENIE
Celem pracy była analiza wybranych zachowań żywieniowych osób dorosłych o zróżnicowanym modelu żywienia się. Badaniami objęto 90 osób odżywiających się tradycyjnie, 86 laktoowowegetarian i 32 wegan w wieku 20–30 lat. Średni staż wegetariański badanych wyniósł 6,5 roku, a wegański 2,9 roku. W badaniach wykorzystano specjalnie przygotowany kwestionariusz ankiety. Spożywanie 4 – 5 posiłków najczęściej deklarują laktoowowegetarianie (37%), a 1-2 – weganie (24%). Grupę spożywającą posiłki z największą regularnością stanowią wegetarianie (blisko 63%), a z najmniejszą – osoby odżywiające się w sposób zwyczajowy. Częste spożywanie pieczywa razowego (4–7 razy w tygodniu) deklarowało około 1/4 osób tradycyjnie się odżywiających oraz około połowa wegetarian, częściej laktoowowegetarian (58%) nż wegan (47%). Stwierdzono zdecydowanie najwyższe spożycie kasz u laktoowowegetarian i wegan. Surowe owoce codziennie lub przynajmniej 4 razy w tygodniu spożywają prawie wszyscy weganie (94%), ponad 2/3 laktoowowegetarian i 60% osób z grupy odżywiającej się tradycyjnie. Nasiona roślin strączkowych 53% wegan uwzględnia 4–7 razy w tygodniu, blisko 2/3 laktooowegetarian 1–3 razy w tygodniu, a 60% osób odżywiających się tradycyjnie nie spożywa ich w każdym tygodniu. Osoby odŜywiające się tradycyjnie najsłabiej oceniały swój sposób Ŝywienia i w najmniejszym stopniu wyrażały przekonanie o jego skuteczności w profilaktyce chorób dietozależnych.

 

ABSTRACT
The aim of the work was to analyse the selected nutritional behaviours in the adults of differentiated nourishment pattern. The research comprised 90 people of a traditional pattern of nourishment, 86 lactoovovegetarians and 32 vegans aged 20-30. The average vegetarian practice was 6.5 years and vegan 2.9 years. A specially designed questionnaire survey was used in this study. Lactoovovegetarians most frequently declare the consumption of 4,5 meals daily (37%) and vegans - 1,2 (24%). The group of people who consume meals with most regularity are vegetarians (nearly 63% ) and the least-the people of a traditional style of nourishment. A more frequent consumption of whole-meal bread (4-7 times a week) is declared by 1/4 people of a traditional pattern of nourishment and a half of vegetarians, more often lactoovovegetarians (58%) than vegans (47%). The highest consumption of gruel was reported among lactoovovegetarians and vegans. Fresh fruit is consumed daily or at least 4 times a week by almost all the vegans (94%), over 2/3 lactoovovegetarians and 60% of traditional people. Pulses are consumed 4-7 times a week by 53% vegans, 1-3 times weekly by nearly 2/3 lactoovovegetarians, but 60% people of a traditional feeding pattern do not consume them every week. The people of a traditional pattern of nourishment assess their way of nourishment as the weakest one and express their highest disbelief in its efficiency in the prevention of diet-dependent ailments.

Liczba pobrań: 2108