PDF

Rocz Panstw Zakl Hig 2004, 55(2): 171-179

Wybrane elementy stylu życia studentów wyższych uczelni w świetle badań empirycznych
[The study of selected elements of students life style]

B. Uramowska-Żyto, M. Kozłowska-Wojciechowska, A. Jarosz, M. Makarewicz-Wujec

STRESZCZENIE
Celem badania była analiza wybranych elementów stylu życia studentów takich jak: zachowania żywieniowe, stosowanie używek, aktywność fizyczna, jako czynników ryzyka rozwoju chorób cywilizacyjnych. Badanie ankietowe zostało przeprowadzone wśród 412 studentów (339 kobiet i 79 mężczyzn) I i II roku wyższych uczelni w Warszawie i Olsztynie w 2002 roku. Średnia wieku wynosiła 20 lat,, 204 osób było mieszkańcami miast, 208 - wsi. W badanej grupie do zachowań nie sprzyjających zdrowiu należały: nieregularne spożywanie posiłków, mała częstotliwość spożywania owoców i warzyw oraz ryb, preferowanie masła oraz niska aktywność fizyczna. Do prozdrowotnych zachowań żywieniowych zaliczyć można preferowanie drobiu, picie soków i wody mineralnej oraz sporadyczne spożywanie chipsów i potraw typu fast-food. Miejsce zamieszkania różnicuje niektóre zachowania związane ze zdrowiem. Prozdrowotne zachowania są bardziej rozpowszechnione wśród studentów mieszkających w miastach. Więcej z nich spożywa codziennie warzywa, pije soki, preferuje drób, nie pali papierosów i w sposób aktywny spędza wolny czas w porównaniu ze studentami mieszkającymi na wsi. Istnieje potrzeba tworzenia programów edukacji zdrowotnej na wyższych uczelniach.

 

ABSTRACT
The aim of the study was the analysis of selected elements students life styles: nutrition behavior, physical activity, cigarettes smoking, alcohol drinking as a background of coronary diseases development. The respondents (412 persons) were university students: 339 women and 79 men. On an average they were 20 years old. 204 persons were inhabitants of towns, 208 - villages and small towns. The interviews were conducted in Warsaw and Olsztyn in 2002. In general, for students non-healthy nutrition behavior were characteristic: unregular consumption of meals (about 50%), low frequency vegetables and fruits consumption (about 50%), sporadic fishes consumption (about 40%), preferring butter (35%) and poor physical activity (about 50%). Positive aspects of students nutrition were: preferring of poultry (44%), high frequency of fruit juice and mineral water drinking (about 40%) and sporadic chips and fast-food consumption (about 80%). One can observe differences in regard to the place of living. Pro-healthy behavior were more disseminated among students living in towns. More of them consumed daily vegetables, fruit juices, preferred poultry, did not smoke cigarettes and were physically active in comparison with students living in villages and small towns. General conclusions: there is a necessity to create programmers of health education at universities.

Liczba pobrań: 2690