PDF

Rocz Panstw Zakl Hig 2006, 57(1): 65-71

Wpływ socjo-ekonomicznych i demograficznych uwarunkowań na sposób żywienia dzieci wiejskich
[The effect of socio-economic and demographic determinants on the pattern of consumption of rural adolescents]

B. Raczyńska, A. Michalska, J. Czeczelewski, G. Raczyński

STRESZCZENIE
Celem pracy było zbadanie wpływu wybranych uwarunkowań socjo–ekonomicznych i demograficznych (liczba dzieci w rodzinie, wykształcenie ojca, warunki materialne, płeć i wiek) na sposób żywienia dzieci wiejskich w wieku 10–15 lat zamieszkujących środkowo– wschodnie tereny kraju. Informacje na temat danych socjo-ekonomicznych i sposobu żywienia zbierano za pomocą sondażu diagnostycznego. Sposób żywienia oceniono na podstawie jednorazowego wywiadu o spożyciu z ostatnich 24 godzin poprzedzających badanie, a otrzymane wyniki porównano z normami dla ludności polskiej. Wpływ socjo– ekonomicznych i demograficznych uwarunkowań na sposób żywienia oceniono przy zastosowaniu analizy skupień. Badanych zakwalifikowano do pięciu jednorodnych skupień, z których każde odpowiadało określonemu modelowi żywienia. Wykazano, że warunki materialne i wykształcenie ojca wywierały istotny wpływ na sposób żywienia badanych dzieci. Natomiast liczba dzieci w rodzinie, wiek i płeć wpływu takiego nie wywierały.

 

ABSTRACT
The aim of this study was to determine the effect of selected socio–economic and demographic determinants (the number of children in the family, father’s education, standard of living, sex and age) on the pattern of consumption in adolescents occupying rural areas of the central–eastern Poland. The study included 564 boys and 548 girls 10–15 –years–old. Data on the socio–economic status and dietary habits were collected by means of a diagnostic survey. Dietary habits were determined based on a single 24–hour recall. Results obtained were compared with the RDA for Polish people. The effect of socio–economic and demographic determinants on the pattern of consumption were determined with the use of cluster analysis. The adolescents examined were classified into five homogenous clusters each of which corresponded to a specific pattern of consumption. It was demonstrated that standard of living and the father’s education exerted a significant effect on the pattern of consumption in adolescents examined. This effect was hot indicated for the number of children in the family, age and sex.

Liczba pobrań: 864