PDF

Rocz Panstw Zakl Hig 2004, 55(3): 235-241

Wpływ procesu nowotworowego w obrębie jamy ustnej na poziom cynku, miedzi i żelaza w surowicy krwi
[The influence of carcinogenesis in the oral cavity on the level of zinc, copper and iron in serum]

J. Błoniarz, M. Rahnama, S. Zaręba, W. Świątkowski

STRESZCZENIE
Przebadano surowicę krwi pochodzącą od osób z rakiem płaskonabłonkowym różnych części jamy ustnej (carcinoma planoepitheliale spinocellulare: mucosae buccae, fundi oris, linguae, palati molli) pod kątem zawartości niektórych mikroelementów: Zn, Cu i Fe stosując metodę ASA. Wyniki porównano z ilościami tych pierwiastków w surowicy ludzi zdrowych (próby kontrolne). Istotność różnic między grupami (z nowotworem i kontrolną) określono stosując nieparametryczny test U-Manna-Whitney’a. Średnie zawartości wszystkich analizowanych pierwiastków w surowicy chorych z nowotworem były wyższe w porównaniu z próbami kontrolnymi, ale różnice statystycznie istotne wystąpiły tylko w przypadku miedzi i żelaza.

 

ABSTRACT
The samples of serum blood originating from the persons with squamous cell carcinoma of various parts of oral cavity (carcinoma planoepitheliale spinocellulare: mucosae buccae, fundi oris, linguae, palati molli) were analyzed for presence of some microelements (zinc, copper and iron) using the AAS method. The findings were compared to amounts of these elements in serum of healthy persons (control samples). Significant differences among groups (with cancer and control) were qualified using unparameter test U-Mann Whitney`a. The mean contents the all of analyzed microelements in serum of persons with cancer were higher as compared with controls but statistically significant differences were only in case of copper and iron.

Liczba pobrań: 929