PDF

Rocz Panstw Zakl Hig 2005, 56(4): 338-345

Wpływ inhibitora syntazy tlenku azotu na wysiłkowo mediowany balans pro- i anty-oksydacyjny w osoczu krwi szczura
[Effects of nitric oxide syntase inhibitor on exercise-mediated pro- and anti-oxidative balance in rat blood plasma]

A. Frankiewicz-Jóźko, I.P. Grudziński

STRESZCZENIE
Szczury poddawano różnym treningom biegowym na bieżni przez okres 3 tygodni, w tym wysiłkom ciągłym o charakterze wytrzymałościowym i interwałowym przy szybkościach 10, 22 i 30 m/min (°15). Ostatniego dnia okresu treningowego, zwierzęta otrzymywały ester metylowy N-nitro-L-argininy, L-NAME (30 mg/kg m.c.), po czym były one poddawane wysiłkowi biegowemu do wyczerpania (22 m/min; °15). Badania wykazały, że inhibicja syntazy tlenku azotu (NOS) za pomocą L-NAME obniżała równowagę pro- i antyoksydacyjną (TB/TA) w osoczu krwi szczurów poddawanych wysiłkowi do wyczerpania. Interwałowy trening, który przeprowadzano przed wysiłkiem do wyczerpania zwiększał efekty indukowane przez L-NAME na poziom TB/TA u szczurów, czego nie odnotowano po zastosowania wysiłków ciągłych o charakterze wytrzymałościowym.

 

ABSTRACT
Rats were subjected to different running trainings on a treadmill for 3 weeks, including continuous endurance and intermittent exercises at speed intensity of 10, 22 and 30 m/min (°15), respectively. On the last day of the training period, the animals were dosed with N- nitro-L-arginine methyl ester, L-NAME (30 mg/kg b.w.), and they were further subjected to exhaustive running exercise (22 m/min; °15). Studies showed that inhibition of nitric oxide synthase (NOS) with L-NAME mitigated pro- and anti-oxidative (TB/TA) balance in the blood plasma of rats subjected to exhaustive exercise. Intermittent training before the exhaustive exercise enhanced L-NAME-induced effects on TB/TA levels in rats, but it was not observed in continuous endurance trainings

Liczba pobrań: 799