PDF

Rocz Panstw Zakl Hig 2006, 57(2): 143-153

Właściwości mutagenne środowiska wodnego Polski Północnej
[Mutagenic properties of inland waters and sediments in northern Poland]

E. Niemirycz, A. Kwiecińska

STRESZCZENIE
W oparciu o badania bioindykacyjne bakteryjnym testem Amesa okreslono wlasciwosci mutagenne srodowiska wodnego Polski Pólnocnej. Badane wody charakteryzowaly sie niskim stopniem mutage nnosci, natomiast osady denne w przypadku wiekszosci próbek bardzo wysokim. Wspólczynniki charakteryzujace mutagennosc (MR) osadów dennych wahaly sie od 2 do 169 i zalezaly od stopnia zanieczyszczenia srodowiska wodnego substancjami organicznymi oraz bakteriami sanitarnymi. Na badanym obszarze wskazano miejsca charakteryzujace sie obecnoscia osadów o najwyzszym poziomie mutagennosci (MR=158, 169). Informacja ta powinna byc przydatna zarówno dla lokalnych wladz, jak i mieszkanców.

 

ABSTRACT
Mutagenic properties of inland waters in northern Poland were evaluated using the Ames test. The tested surface waters were characterised by low mutagenic impact, while the majority of bottom sediment samples turned out to be highly mutagenic. The mutagenic rates (MR) of sediments ranged from 2 to 169 and depended on pollution of aquatic environment by organic substances and bacteria Escherichia coli. The most polluted sites of the studied rivers and lakes were indicated (MR=158, 169). This information should be useful for local governments as well as habitants.

Liczba pobrań: 902