PDF

Rocz Panstw Zakl Hig 2018, 69(4): 369-373

The level of physical activity in elderly persons with overweight and obesity
[The level of physical activity in elderly persons with overweight and obesity]

Izabela Zbrońska, Ewa Mędrela-Kuder

ABSTRACT

Background. An important factor in maintaining elderly people in good health is an appropriate level of physical activity. The research into physical activity level of the elderly is quite crucial as the low level of such activity may lead to disability and that, in turn, generates the need of additional care which constitutes a serious social problem. As the existing data seem to lack a lot, new research would enrich our knowledge in new conclusions.
Objective. The aim of the study is to analyze and estimate the physical activity of the elderly persons with overweight or obesity elderly.
Material and methods. The research group consisted of 360 overweight and obese elderly people. The criteria of inclusion into a research group were living in family homes, overweight (BMI=25.0-29.9 kg/m2) or obesity (BMI ≥ 30 kg/m2), no contraindications to physical activity, age between 60 and 74 and written consent for the participation of the experiment. The control group consisted of 360 people without overweight and obesity. The inclusion criteria included age 60-74 BMIResults. The average age in the test group was 67,03±4,264 and in control group 66,59±4,050. The research has shown that the level of physical activity of overweight and obese senior citizens was lower than in people with correct body mass. 
Frequency of high intensity of physical activity undertaken by seniors in the test group was 0.7 day per week and lasted 16.1 minutes a day ( in the control group 2.5 days per day and 32.8 minutes per day, respectively). The IPAQ examination has shown that 95.8% of the test group participants had insufficient level of professional activity, 99.7% in transport-related physical activity, 86.1% in household chores and 99.4% in free time physical activity.
Conclusions. The level of physical activity of the elderly in the test group was very low, much lower than in people of the same age but with correct body mass. The lowest level of physical activity was noted in transport-related physical activity and leisure time physical activity.

STRESZCZENIE
Wprowadzenie. Ważnym elementem w utrzymaniu osób starszych w dobrym zdrowiu jest odpowiedni poziom aktywności ruchowej. Badania aktywności ruchowej seniorów są bardzo istotne, bowiem niski jej poziom może prowadzić do niepełnosprawności seniorów, co generuje wiele potrzeb opiekuńczych, stanowiących znaczny problem społeczny. Literatura przedmiotu wykazuje poważną lukę w tym zakresie, a prowadzone badania pozwoliły na wzbogacenie jej o nowe wnioski.
Cel badań. Celem badań była analiza i ocena aktywności ruchowej osób starszych z nadwagą i otyłością.
Materiał i metody. Grupa badana liczyła 360 osób starszych z nadwagą i otyłością. Kryterium włączenia do badań było zamieszkiwanie w domach rodzinnych, nadwaga (BMI=25,0-29,9 kg/m2) lub otyłość (BMI≥30 kg/m2), brak przeciwwskazań do aktywności ruchowej, wiek pomiędzy 60 a 74 lata i uzyskanie pisemnej zgody pacjenta na udział w badaniu. Grupa kontrolna osób starszych bez nadwagi i otyłości liczyła 360 osób. Kryterium włączenia do badań był wiek 60-74 lata, BMIWyniki. Średni wiek seniorów w grupie badanej wynosił 67,03±4,264 lat, zaś w grupie kontrolnej 66,59±4,050 lat. Badania wykazały, że poziom aktywności ruchowej seniorów z nadwagą i otyłością był niższy niż osób z prawidłową masą ciała. Aktywność o wysokiej intensywności seniorzy z grupy badanej podejmowali średnio 0,7 dnia w tygodniu i trwała ona 16,1 minut dziennie (w grupie kontrolnej odpowiednio 2,5 dnia/tydzień i 32,8min/dzień). Niedostateczny poziom aktywności zawodowej w badaniu IPAQ stwierdzono u 95,8% seniorów z nadwagą i otyłością, w zakresie przemieszczania się u 99,7%, w zakresie prac domowych – u 86,1%, a w czasie wolnym – u 99,4%.
Wnioski. Poziom aktywności ruchowej seniorów w badanej grupie był bardzo niski, niższy niż osób w tym samym wieku z prawidłową masą ciała. Najniższy poziom aktywności stwierdzono w zakresie przemieszczania się i aktywności w czasie wolnym.

Liczba pobrań: 1124