PDF

Rocz Panstw Zakl Hig 2011, 62(2): 199-203

The effect of cultivation intensity on mineral content in grain, flakes and bran of winter wheat (Triticum aestivum L.) – preliminary study
[The effect of cultivation intensity on mineral content in grain, flakes and bran of winter wheat (Triticum aestivum L.) – preliminary study]

J. Pieczyńska, A. Prescha, R. Weber, J. Biernat, H. Grajeta

STRESZCZENIE
Celem badań była ocena wpływu intensywności uprawy na zawartość Ca, Mg, Zn i Fe w ziarnie, płatkach i otrębach pozyskanych z dwóch nowych odmian pszenicy ozimej. Materiał badawczy stanowiło ziarno, płatki i otręby z pszenicy ozimej odmian Kobiera i Bogatka. Odmiany te pochodziły z upraw doświadczalnych z dwóch Stacji Oceny Odmian na terenie Dolnego Śląska w Zybiszowie i Tomaszowie Bolesławieckim w latach 2007-2008. Uprawa prowadzona była na dwóch poziomach intensywności: ekstensywnym i intensywnym. Zawartość składników mineralnych oznaczono metodą płomieniowej spektrometrii absorpcji atomowej (ASA). Na podstawie przeprowadzonych badań stwierdzono, że poziom uprawy nie wywierał istotnego wpływu na zawartość wszystkich analizowanych składników mineralnych zarówno w ziarnie jak i płatkach oraz otrębach. Jedynie zawartość Ca w badanych próbach była stabilna, niezależnie od odmiany, warunków pogodowych oraz intensywności i miejsca uprawy, natomiast ilość Fe istotnie zależała od warunków glebowych.

ABSTRACT
 The aim of the study was to assess the effect of cultivation intensity on the Ca, Mg, Zn and Fe contents in winter wheat grain, flakes and bran. The initial material for the study comprised grain, flakes and bran of two winter wheat cultivars Kobiera and Bogatka. These cultivars were from two strain testing stations located in Lower Silesia, Zybiszów and Tomaszów Bolesławiecki in the years 2007-2008. The cultivation was conducted on two intensity levels: lower and higher. The mineral content was determined by the flame atomic absorption spectrometry (FAAS). The investigation showed that the level of cultivation had no significant effect on the content of all minerals analyzed in grain, flakes and bran. The Ca content in wheat grain, flakes and bran was stable, regardless of varieties, weather conditions, tillage intensity and cultivation place, furthermore soil conditions significantly affect Fe content in wheat grain, flakes and bran.

Liczba pobrań: 837