PDF

Rocz Panstw Zakl Hig 2012, 63(4): 389-395

The beneficial effects of Brassica vegetables on human health
[The beneficial effects of Brassica vegetables on human health]

J. Kapusta-Duch, A. Kopeć, E. Piątkowska, B. Borczak, T. Leszczyńska

STRESZCZENIE
The products of plant origin are a rich source of biologically active substances, both nutritive and referred as anti-nutritive. A large group of these compounds are substances with antioxidant activity that fights against free radicals. In the family of Brassicaceae vegetables, Brassica, is the largest and most widely consumed a group of plants in Europe and all over the world. They are characterized by different levels of nutrients. However because of their large and frequent consumption, they may become a significant source of nutrients and bioactive compounds in the daily diet. The beneficial effects of Brassica vegetables on human health have been somewhat linked to phytochemicals. They prevent oxidative stress, induce detoxification enzymes, stimulate immune system, decrease the risk of cancers, inhibit malignant transformation and carcinogenic mutations, as well as, reduce proliferation of cancer cells. Brassica vegetables contain a lot of valuable metabolites, which are effective in chemoprevention of cancer, what has been already documented by numerous studies. Due to the presence of vitamins C and E, carotenoids and antioxidant enzymes such as catalase, superoxide dismutase (SOD) and peroxidase, these vegetables are considerable source of antioxidants, and due to the presence of polyphenols and the sulfur-organic compounds exert also antimutagenic action. Moreover, these vegetables are also rich in glucosinolates, which are unstable compounds and undergo degradation into biologically active indoles and isothiocyanates under the influence of enzyme presented in plant tissues- myrosynase. These substances through the induction of enzymatic systems I and II phase of xenobiotics metabolism may affect the elimination or neutralization of carcinogenic and mutagenic factors, and consequently inhibit DNA methylation and cancer development. Despite many healthy benefits upon eating of cruciferous vegetables, it has been also seen a negative impact of their certain ingredients on the human body.

ABSTRACT
 Żywność pochodzenia roślinnego jest bogatym źródłem substancji biologicznie aktywnych, zarówno odżywczych, jak i określanych mianem nieodżywczych. Liczną grupę wśród tych związków stanowią substancje o działaniu przeciwutleniającym, zwalczającym aktywność wolnych rodników. W rodzinie krzyżowych, warzywa kapustne, są największą i równocześnie najpowszechniej spożywaną grupą roślin w Europie i nieomal na całym świecie. Charakteryzują się one zróżnicowanym poziomem składników odżywczych. W związku z tym, że są spożywane z dużą częstotliwością, mogą stać się istotnym źródłem składników odżywczych i bioaktywnych w codziennej diecie człowieka. Korzystny wpływ warzyw kapustnych na zdrowie człowieka związany jest z obecnością w nich substancji aktywnych, które mogą działać na różnych i uzupełniających się poziomach poprzez zapobieganie stresowi oksydacyjnemu, stymulowanie układu odpornościowego, zmniejszanie ryzyka nowotworów, jak również hamowanie już zainicjowanej zmiany nowotworowej i rakotwórczych mutacji oraz ograniczenie rozprzestrzeniania się komórek rakowych. Warzywa kapustne zawierają wiele cennych metabolitów, których skuteczność w chemoprewencji nowotworowej została udokumentowana licznymi badaniami. Dzięki obecności witaminy C i E, karotenoidów i enzymów antyoksydacyjnych, takich jak: katalaza, dysmutaza ponadtlenkowa (SOD) i peroksydaza są źródłem cennych przeciwutleniaczy, a ze względu na obecność polifenoli oraz związków siarkoorganicznych mają również działanie przeciwmutagenne. Co więcej, warzywa te są również bogate w glukozynolany, które są związkami niestabilnymi, podlegającymi rozkładowi do biologicznie aktywnych izotiocyjanianów i indoli pod wpływem obecnego w tkankach roślinnych enzymu mirozynazy. Substancje te poprzez indukcję układów enzymatycznych I i II fazy metabolizmu ksenobiotyków mogą wpływać na wydalanie bądź neutralizowanie czynników kancerogennych i mutagennych, a w konsekwencji hamować metylację DNA i rozwój nowotworów. Pomimo wielu prozdrowotnych korzyści płynących ze spożywania warzyw krzyżowych, zaobserwowano również negatywny wpływ niektórych składników na ludzki organizm.

Liczba pobrań: 4708