PDF

Rocz Panstw Zakl Hig 2006, 57(1): 9-16

Stan mikrobiologiczny powietrza w obiekcie „małej gastronomii”
[Microbiological quality of the air in “small gastronomy point”]

B. Wójcik-Stopczyńska

STRESZCZENIE
Celem badań była ocena mikrobiologicznego zanieczyszczenia powietrza w obiekcie tzw. małej gastronomii. Badaniami objęto powietrze zaplecza gospodarczego, rozdzielni (gdzie sprzedawane i wydawane są posiłki) oraz jadalni. Metodą sedymentacyjną oznaczano ogólną liczbę bakterii mezofilnych tlenowych, drożdży i pleśni oraz przeprowadzono identyfikację wyizolowanych grzybów strzępkowych. Badania wykonano w 16 punktach badawczych (łącznie 128 pomiarów), w czterech terminach, w porze rannej i popołudniowej. Ogólna liczba bakterii mezofilnych tlenowych, drożdży i pleśni była zróżnicowana i mieściła się w przedziale odpowiednio 30 - 3397, 0 - 254 oraz 0 - 138 jtk·m-3. Liczba drobnoustrojów w ocenianym powietrzu była uzależniona od miejsca pomiaru (średnio najwięcej bakterii występowało w strefie jadalni, a grzybów na zapleczu), pory dnia (wyższe było zanieczyszczenie powietrza po południu) oraz terminu badań. Tylko w pojedynczych próbkach powietrza, w porze popołudniowej, liczba bakterii i grzybów przekraczała proponowany poziom dopuszczalny. Wśród bakterii mezofilnych tlenowych wysoki był udział bakterii tworzących kolonie pigmentowe, natomiast flora grzybowa była reprezentowana głównie przez pleśnie z rodzajów Penicillium oraz Cladosporium.

 

ABSTRACT
The aim of this work was the estimation of microbial contamination of the air in “small gastronomy point”. The study included three places, which have been separated on the ground of their function: 1. area of subsidiaries, 2. area of distribution (sale and serving meal), 3. area of consumption. The total numbers of aerobic mesophilic bacteria, yeasts and moulds were determined by sedimentation method. Taxonomy units of fungal aerosol were also estimated. The samples of air were collected in 16 investigation points in the morning (8- 8.30) and in the afternoon (14-14.30). Four series of measurements were carried out and in general 128 of air samples were tested. The results showed that numbers of bacteria, yeasts and moulds were variable and received respectively 30-3397, 0-254 and 0-138 cfu·m-3. Microbial contamination of air changed depending on area character (the highest average count of bacteria occurred in the air of consumption area and fungi in subsidiaries area), time of a day (contamination of the air increased in the afternoon) and determination date. Only in single samples the numbers of bacteria and fungi were higher than recommended level. Pigmentary bacteria had high participation in total count of bacteria and filamentous fungi were represented mostly by Penicillium sp. and Cladosporium sp.

Liczba pobrań: 1017