PDF

Rocz Panstw Zakl Hig 2004, 55(4): 313-324

Skład kongenerów chlorobifenylu w preparacie chlorofen
[Composition of chlorobiphenyl congeners in the Chlorofen formulation]

J. Falandysz, S. Taniyasu, M. Flisak, A. Świętojańska, Y. Horii, N. Hanari, N. Yamashita

STRESZCZENIE
Określono jakościowo i ilościowo skład od di- do oktachlorobifenyli wchodzących w skład polskiego preparatu PCB o nazwie Chlorofen. Badanie z wykorzystaniem technik HRGC-LRMS oraz 2D-HPLC i HRGC-HRMS pozwoliło rozdzielić mieszaninę na 103 piki utworzone przez 121 kongenerów chlorobifenylu reprezentujących od di-CB do okta-CB. Spośród silnie toksycznych planarnych PCB wykazano obecność jedynie PCB IUPAC nr 77 w stężeniu 10 μg/g, a nie wykryto PCB nr 81, 126 i 169. Z pośród wykrytych od di- do okta-CB w składzie Chlorofenu silnie dominowały kongenery takie jak: 196/201 (19,7 %), 194 (16,6 %), 180 (12 %), 198 (9,5 %), U7CB (8,6 %) i 153 (5,3 %).

 

ABSTRACT
Qualitative and quantitative composition of di- to octa-CBs have been determined in the Polish PCB mixture Chlorofen after HRGC-LRMS and 2D-HPLC and HRGC-HRMS separation, identification and quantification. 103 peaks representing up to 121 congeners from di-to octa-CB were quantified. Of the highly toxic planar PCBs only PCB IUPAC no. 77 was found at 10 μg/g concentration, while nos. 81, 126 and 169 were absent. Of the di- to octa-CBs a dominating congeners quantified in Chlorofen were nos.: 196/201 (19.7 %), 194 (16.6 %), 180 (12 %),198 (9.5 %), U7CB (8.6 %) and 153 (5.3 %).

Liczba pobrań: 768