PDF

Rocz Panstw Zakl Hig 2009, 60(4): 311-315

Rola EFSA w systemie zarządzania ryzykiem w odniesieniu do materiałow i wyrobów przeznaczonych do kontaktu z żywnością
[Role of the EFSA in risk management system regarding food contact materials and articles]

K. Ćwiek-Ludwicka, H. Półtorak, M. Pawlicka

STRESZCZENIE
Rola Europejskiego Urzędu ds. Bezpieczeństwa Żywności (EFSA) w systemie zarządzania ryzykiem w odniesieniu do materiałów i wyrobów przeznaczonych do kontaktu z żywnością polega na dokonywaniu dla potrzeb Komisji Europejskiej oceny substancji w zakresie bezpieczeństwa ich stosowania. Zasady uzyskiwania zezwoleń na stosowanie nowej substancji w materiałach i wyrobach przeznaczonych do kontaktu z żywnością, na podstawie opinii EFSA, są określone w Rozporządzeniu (WE) nr 1935/2004. W celu oceny substancji brane są pod uwagę jej właściwości toksykologiczne oraz wielkość migracji do płynów modelowych imitujących działanie środków spożywczych. Obejmują one badania toksykologiczne substancji w zakresie działania mutagennego w warunkach in vitro, toksyczności przewlekłej i rakotwórczości, a także badania absorpcji, dystrybucji, metabolizmu i wydalania substancji oraz jej oddziaływania na reprodukcję i inne. Zakres wymaganych danych toksykologicznych zależy od wielkości migracji substancji. Na podstawie opinii EFSA Komisja wydaje zezwolenie wspólnotowe poprzez zamieszczenie substancji w wykazie dozwolonych. Niekiedy dopuszczone substancje wymagają ponownej oceny, ze względu na nowe właściwości toksykologiczne lub stwierdzoną w żywności obecność nieznanych wcześniej produktów ich rozkładu. Podano przykłady wybranych substancji, które wymagały ponownej oceny EFSA w świetle aktualnej wiedzy i działania podjęte przez Komisję Europejską.

ABSTRACT
 The role of the European Food Safety Authority (EFSA) in the risk management system regarding food contact materials and articles is related with the risk assessment of the substances for the European Commission. General rules for the authorisation of substances used in materials and articles intended to contact with food is established in the Regulation (EC) no 1935/2004. For the evaluation of substances their toxicological properties and magnitude of migration into food simulants is taken into account. Toxicological studies include the mutagenicity tests, oral toxicity studies, carcinogenicity, reproduction and also studies on absorption, distribution, metabolism and excretion of the substance and other studies when needed. The set of the relevant toxicological data for substance depends on the magnitude of migration. In the case of positive opinion by EFSA the substance appears on the Community list of authorised substances. Sometimes, the earlier evaluated and authorized substances must undergo re-evaluation due to their new toxicological properties or as a result of a presence in the food of their earlier unknown decomposition products. Examples of the selected substances which underwent re-evaluation by EFSA in the light of the current toxicological knowledge and the relevant activities undertaken by the European Commission have been presented.

Liczba pobrań: 1445