PDF

Rocz Panstw Zakl Hig 2013, 64(2): 111-115

Reduction of the neutralisation time during antimicrobial activity testing of disinfectants according to European Standards
[Reduction of the neutralisation time during antimicrobial activity testing of disinfectants according to European Standards]

S. Tyski, E. Bocian, W. Grzybowska

ABSTRACT

Background. Evaluation of the biocidal activity of chemical disinfectants and antiseptics according to European Standards (EN) is based on determination of the reduction of the number of viable test microorganisms under defined conditions. 
Objective. The objective of this study was to investigate whether reducing the neutralization time required following declared product contact times for the tested microorganisms yields method validations. 
Material and methods. This study was conducted on 14 products containing active substances from different chemical groups: alcohols, aldehydes, biguanides, quaternary ammonium compounds, phenols, amines derivatives, oxidizing agents. These products were tested according to phase 1 tests: EN 1040:2005 and EN 1275:2005 and then according to phase 2, step 1 tests: Draft EN 13727:2005 and EN 13624:2003. Biocidal activity was evaluated using the following test organisms: S. aureus ATCC 6538, P. aeruginosa ATCC 15442, E. coli NCTC 10538, E. coli ATCC 10536, E. hirae ATCC 10541, C. albicans ATCC 10231 and A. brasiliensis ATCC 16404. 
Results. Validation C results for all products and tested microorganism strains were at least half of the density of the suspension for validation (Nvo) after only 10 s of neutralization. Furthermore, results from test procedures performed in parallel were also positive except 5 products toward A. brasiliensis. 
Conclusions. The results of our study confirm that the contact time described in the European Standards phase 1: EN 1040 and EN 1275, as well as phase 2, step 1: Draft EN 13727 and EN 13624 can be precisely determined in spite of reducing the neutralization time from 5 minutes to even 10 seconds.

 

STRESZCZENIE

Wprowadzenie. Badanie aktywności antyseptyków wg norm PN-EN polega na określeniu stopnia redukcji liczby komórek drobnoustrojów testowych, uzyskanego w deklarowanym czasie kontaktu. 
Cel badań. Celem pracy było zbadanie, czy skrócenie czasu neutralizacji preparatu wynoszącego 5 minut po określonym czasie jego kontaktu z drobnoustrojami testowymi, zapewni zwalidowanie metody. 
Materiał i metody. Wybrano 14 preparatów zawierających substancje czynne należące do różnych grup chemicznych: alkohole, aldehydy, biguanidyny, czwartorzędowe związki amoniowe, fenole, pochodne amin, związki utleniające. Badania przeprowadzono wg norm fazy 1: EN 1040:2005 i EN 1275:2005, a następnie wg norm fazy 2 etapu 1: Draft EN 13727:2005 and EN 13624:2003. Do badań użyto zalecane standardowe szczepy bakterii i grzybów: S. aureus ATCC 6538, P. aeruginosa ATCC 15442, E. coli NCTC 10538, E. coli ATCC 10536, E. hirae ATCC 10541, C. albicans ATCC 10231 and A. brasiliensis ATCC 16404. 
Wyniki. Wyniki walidacji C dla wszystkich produktów i badanych szczepów mikroorganizmów spełniały wymagania norm, czyli były równe co najmniej połowie gęstości zawiesiny do walidacji (Nvo) zaledwie po 10 s neutralizacji. Ponadto, w równolegle przeprowadzonych testach aktywności przeciwdrobnoustrojowej uzyskano pozytywne wyniki, z wyjątkiem 5 produktów wobec A. brasiliensis. 
Wnioski. Wyniki badań potwierdzają, że czas kontaktu określany wg norm fazy 1 EN 1040:2005 i EN 1275:2005, jak również fazy 2 etapu 1: Draft EN 13727:2005 i EN 13624:2003, może być precyzyjnie określony mimo skrócenia czasu neutralizacji z 5 minut nawet do 10 sekund.

Liczba pobrań: 2771