PDF

Rocz Panstw Zakl Hig 2002, 53(4): 371-376

Radon 222Rn w wodzie do picia z terenu Pogórza Izerskiego
[Radon-222 in drinking water of Izera Plateau]

K.A. Pachocki, B. Gorzkowski, Z. Różycki, K. Wieprzowski, E. Wilejczyk, J. Smoter

STRESZCZENIE
Określono ilościowo stężenie radonu 222Rn w wodzie powierzchniowej, studziennej i wodociągowej głównych miast i osiedli z terenu Pogórza Izerskiego. Radon oznaczano metodą ciekłej scyntylacji cząstek alfa. Prawie całe zaopatrzenie Szklarskiej Poręby w wodę pochodzi z ujęć powierzchniowych. Stężenie radonu w tych wodach jest niskie i zawiera się w przedziale od 1,23 Bq/l do 4,32 Bq/l. Jedyne ujęcie podziemne wód – „Huta Julia wykazuje wysokie stężenie radonu, które wahało się od 294,4 Bq/l do 319,5 Bq/l. Większość ujęć wód na terenie Pogórza Izerskiego pobiera do zasilania wodociągów wody podziemne, które wykazują znaczną koncentracje radonu. Zakres obserwowanych stężeń wynosił od 113,3 Bq/l do 464,5 Bq/l. Oszacowana średnia wartość radonu w wodzie pochodzącej z indywidualnych studni przydomowych wynosiła 253,0 Bq/l, a zakres pomierzonych stężeń wahał się od 25,8 Bq/l do 1095,1 Bq/l.

 

ABSTRACT
Radon–222 concentration in surface water, wells water and tap water in the main towns and villages which are located in area of Izera Plateau has been quantitatively determined. The measurements were performed using the alpha liquid scintillation counting method. The main waterworks in Szklarska Poręba is supplied with the surface water in which the radon concentration is low: from 1.23 Bq/l to 4.32 Bq/l. Waterworks “Huta Julia” is supplied with the ground water having a high radon concentration: from 294.4 Bq/l to 319.5 Bq/l. Majority of waterworks in Izera Plateau are supplied with the groundwater in which the radon concentration is high: from 113.3 Bq/l to 464.5 Bq/l. The appropriate mean value for water of individual wells was 253.0 Bq/l, within the range from 25.8 Bq/l to 1095.1 Bq/l.

Liczba pobrań: 1931