PDF

Rocz Panstw Zakl Hig 2016, 67(4): 419-426

Quantitative assessment of nutrition in patients with polycystic ovary syndrome (PCOS).
[Quantitative assessment of nutrition in patients with polycystic ovary syndrome (PCOS).]

M. Szczuko, M. Skowronek, M. Zapałowska-Chwyć, A. Starczewski

ABSTRACT
Background. PCOS (polycystic ovary syndrome) is called a pathology of the XX century and affects at least 10-15% women of childbearing age. The therapy involves pharmacotherapy of hormonal imbalance, as well as the change of lifestyle, including the diet.

Objective. Performing the quantitative assessment of components of diets of women with PCOS, comparing the results with current dietary standards for Polish people and defining dietary requirements for the patients.
Material and Methods. The study was performed on 54 women of childbearing age (average age 26.03± 5.52) with PCOS syndrome diagnosed according to on the Rotterdam criteria. Anthropometric measurements of the patients were made and BMI and WHR calculated. Quantitative assessment of women’s diets was performed based on the analysis of 3-day food diaries and food records taken from the previous 24h with the interview method. The data were introduced to a dietary software DIETA 5.0, calculating the average intake of the energy, nutrients, vitamins, minerals, cholesterol and dietary fibre. The obtained results were compared to Polish dietary guidelines.
Results. Examined group was characterized by increased waist circumference (98.71± 13.6 cm) and an average WHR was 0.92± 0.08. An increased average value of BMI was also shown (28.91± 5.54 kg/m2). The patients consumed, on average, 1952.5±472.7 kcal daily, and the risk of insufficient intake of protein was determined in 36.7% of examined women. The highest risk of deficiency in minerals in women with PCOS was related to calcium (634 mg), potassium (3493 mg) and magnesium (250.1 mg), whereas with reference to vitamins deficiency as much as 70% of tested women were at risk of insufficient intake of folic acid, 36.7% of them - vitamin C, and 26.7% - vitamin B12. The average consumption of vitamin D was at the level of 3.4 μg. Test group was characterized by excessive average consumption of total fat (50%), SFA (70.4%) and saccharose (50%). The percentage of people with excessive average intake of cholesterol was at the level of 40.74%. As much as 83.3% patients consumed too low amounts of dietary fibre in their diets (<25g).
Conclusions. In diet therapy of women with PCOS there should be higher intake of folic acid, vitamins D and C, cobalamin, dietary fibre and calcium. The consumption of total fats, saturated fatty acids and cholesterol should be reduced, as through facilitating the development of diabetes and cardio-vascular diseases, they affect the dysfunction of ovaries. The diet of some of the patients should be also supplemented by potassium, magnesium and zinc. The introduction of a properly balanced diet should be the key in the treatment of women with PCOS diagnosed according to Rotterdam criteria.
STRESZCZENIE
Wstęp. Syndrom policystycznych jajników (PCOS) nazywany jest patologią XX wieku i dotyka co najmniej 10–15% kobiet w wieku reprodukcyjnym. Terapia dotyczy zarówno leczenia farmakologicznego zaburzeń hormonalnych, metabolicznych jak również zmiany stylu życia, w tym sposobu żywienia.

Cel. Ocena składu ilościowego jadłospisów kobiet z PCOS, porównanie go z obowiązującymi normami żywienia dla ludności polskiej oraz sprecyzowanie zaleceń żywieniowych dla pacjentek.
Materiał i metody. Badaniami objęto 54 kobiety w wieku rozrodczym, z rozpoznanym, według kryteriów Rotterdamskich, zespołem PCO (średni wiek to 26,03± 5,52 lat). Wykonano pomiary antropometryczne oraz obliczono wskaźniki BMI i WHR. Oceny ilościowej sposobu żywienia kobiet dokonano w oparciu o analizę trzydniowych dzienniczków oraz jadłospisu zebranego metodą wywiadu o spożyciu z ostatnich 24 godzin. Dane wprowadzono do programu dietetycznego DIETA 5.0, obliczając średnią podaż energii, składników odżywczych, witamin, składników mineralnych, cholesterolu oraz błonnika. Uzyskane wyniki porównano z obowiązującymi w Polsce normami żywienia.
Wyniki. Badana grupa charakteryzowała się zwiększonym obwodem pasa 98,71± 13,6 cm, a średnia WHR była równa 0,92± 0,08. Wykazano zwiększoną średnią wartość wskaźnika BMI (28,91± 5,54 kg/m2). Pacjentki spożywały średnio 1952,5±472,7 kcal dziennie, a zagrożenie niedostatecznym spożyciem białka stwierdzono u 36,7% badanych kobiet. Największe ryzyko wystąpienia deficytu składników mineralnych u kobiet z PCOS dotyczyło wapnia (634 mg), potasu (3493mg), magnezu (250,1 mg) natomiast wśród witamin aż 70% kobiet badanych było zagrożonych niewystarczającym spożyciem folianów, 36,7% niedoborem witaminy C a 26,7% witaminą B12. Średnie spożycie witaminy D kształtowało się na poziomie 3,4 μg. Badana grupa charakteryzowała się nadmiernym średnim spożyciem tłuszczu ogółem (50%) NKT (70.4%) i sacharozy (50%). Odsetek osób z nadmiernym średnim poborem cholesterolu był na poziomie 40.74%. Aż 83.3% pacjentek miało zbyt niską podaż błonnika w diecie (<25g).
Wnioski. W dietoterapii kobiet z PCOS należy zwiększyć podaż folianów, witaminy D i C, kobalaminy, błonnika oraz wapnia. Powinno ograniczyć się spożycie tłuszczu ogółem, nasyconych kwasów tłuszczowych i cholesterolu które pogłębiając rozwój cukrzycy i chorób sercowo-naczyniowych wpływają na dysfunkcję jajnika. Dietę części pacjentek z PCOS należałoby również uzupełnić w potas, magnez, cynk. Wprowadzenie prawidłowo zbilansowanej diety powinno być kluczem w leczeniu kobiet z PCOS rozpoznawanych kryteriami Rotterdamskimi.  

Liczba pobrań: 9242