PDF

Rocz Panstw Zakl Hig 2011, 62(1): 71-75

Poziom wiedzy na temat zagrożeń i dolegliwości okresu klimakterium wśród kobiet w wieku przedmenopauzalnym
[Level of knowledge on the hazards and ailments of menopause among women at pre-menopausal age]

E. Mędrela-Kuder

STRESZCZENIE
Celem pracy była ocena wiedzy kobiet na temat objawów, zagrożeń zdrowotnych i sposobów zapobiegania lub łagodzenia dolegliwości okresu klimakterium. Badania przeprowadzono wśród 100 losowo wybranych kobiet, w wieku 42- 49 lat, będących w okresie przedmenopauzalnym. Narzędziem badawczym był autorski kwestionariusz ankiety. Wyniki wykazały, że kobietom bardziej znane były objawy okresu klimakterium niż późniejsze zagrożenia zdrowotne będące następstwem niedoborów hormonalnych. Do objawów tego okresu respondentki zaliczały: wahania nastroju (82%), nerwowość (74%), utratę elastyczności skóry (70%), uderzenia gorąca (69%), uczucie zmęczenia (66%), złe samopoczucie fizyczne (65%), przygnębienie (59%), skłonność do płaczu (52%), zaburzenia snu (50%). Kobiety nie znały sposobów łagodzenia uciążliwych objawów tego okresu (poza hormonalną terapią zastępczą). Ankietowane nie wiedziały o roli soi i jej preparatów w neutralizowaniu uciążliwości klimakterium. 

ABSTRACT
The aim of the project was to evaluate women’s knowledge about symptoms, health hazards and preventive or mitigative measures against ailments of this life period. The study was conducted among 100 randomly chosen women, aged 42-49, experiencing the pre-menopausal time of life. The research tool was an anonymous questionnaire of own authorship. The results showed that it was menopausal symptoms the women were more familiar with rather than the health hazards resulting from hormonal deficiency. The surveyed indicated the following symptoms of this life period: mood fluctuations (82%), nervousness (74%), decreased elasticity of the skin (70%), hot flashes (69%), fatigue (66%), feeling unwell physically (65%), depressed mood (59%), tendency to cry (52%), sleep disturbances (50%). The women were not aware of the means to mitigate the disturbing symptoms of this time of life (with the exception of the hormone replacement therapy), having no knowledge on the role soya and soya-based supplements play in the alleviation of the nuisance of menopause.

Liczba pobrań: 2081