PDF

Rocz Panstw Zakl Hig 2011, 62(1): 93-99

Porównanie aktywności fizycznej oraz ulubionych form spędzania czasu wolnego dziewczynek i chłopców w wieku przedszkolnym z województwa mazowieckiego
[Comparison of physical activity and favourite ways of spending free time in preschool girls and boys from the Mazowsze region]

S. Merkiel, W. Chalcarz, M. Deptuła

STRESZCZENIE
Celem niniejszej pracy było porównanie aktywności fizycznej dziewczynek i chłopców w wieku przedszkolnym z województwa mazowieckiego oraz ich ulubionych form spędzania czasu wolnego. Badaniami ankietowymi dotyczącymi aktywności fizycznej objęto 131 dzieci w wieku od 3 do 7 lat. Rodzice dzieci wypełnili ankietę dotyczącą aktywności fizycznej dzieci i ich ulubionych form spędzania czasu wolnego, jak również informacji ogólnych o dzieciach i ich rodzinach. Stwierdzono statystycznie istotny wpływ płci na masę urodzeniową dziecka, uczęszczanie na karate poza przedszkolem oraz na jazdę na rowerze, grę w piłkę i zabawę z psem jako ulubione formy spędzania czasu wolnego podczas ładnej pogody, a także na spędzanie czasu wolnego przed komputerem i zabawę lalkami jako ulubione zajęcia podczas deszczowej pogody. Płeć miała niewielki wpływ na aktywność fizyczną badanych dzieci w wieku przedszkolnym, jednak istotnie zróżnicowała ich ulubione formy spędzania czasu wolnego. Aktywność fizyczna zarówno badanych dziewczynek, jak i chłopców, była niska, podobnie jak u ich rówieśników wcześniej badanych.

ABSTRACT
 The aim of this study was to compare physical activity of preschool girls and boys from the Mazowsze region and their favourite ways of spending free time. The studied population included 131 children aged 3 to 7 years. Parents filled in questionnaires about their children’s physical activity and favourite ways of spending free time, as well as about general information on the children and their families. Gender had statistically significant influence on the children’s birth weight, attending karate outside the preschool and on riding a bicycle, playing with a ball and playing with a dog as favourite ways of spending free time during sunny weather, as well as playing on a computer and playing with dolls as favourite ways of spending free time during rainy weather. Gender had little influence on the studied preschoolers’ physical activity. However, favourite ways of spending free time turned out to be significantly different according to gender. Physical activity level in both girls and boys was low, similarly to their peers from the previous studies.

Liczba pobrań: 1202