PDF

Rocz Panstw Zakl Hig 2001, 52(1): 35-39

Plastyczność pamięciowa mózgu białych szczurów narażonych długookresowo na tytan w wodzie do picia
[Brain memory plasticity in white rats exposed for long time by titanium in drinking water]

S. Szuliński, A. Strusiński

STRESZCZENIE
Doświadczenie przeprowadzono na białych szczurach, samcach ze stada Pzh: WIS hodowli własnej. Zwierzętom podawano przez szesnaście miesięcy z wodą do picia chlorek tytanu (TiCl3) w stężeniach 5 i 25 mg/l co w przeliczeniu stanowi odpowiednio 0,45 i 2,25 mg na 1kg masy ciała szczura na dobę. Po trzech i piętnastu miesiącach ekspozycji szczury poddano pięciodobowemu uczeniu różnicowania i zapamiętywana bodźców wzrokowych. Badanie każdego zespołu szczurów przebywających uprzednio w jednej klatce hodowlanej trwało pięć dni i nocy. Trening prowadzono w klatkach hodowlanych specjalnie do tego celu przystosowanych i umożliwiających rejestrowanie wszystkich prób prawidłowych oraz nieprawidłowych w cyklu całodobowym. Efektywność uczenia się każdej z grup szczurów oceniano na podstawie wskaźnika procentowego – stosunku liczby omyłek do ogólnej liczby prób w każdej grupie a wyniki grup intoksykowanych porównywano z wynikami grupy kontrolnej. Podawanie chlorku tytanu w stężeniach 5 i 25 mg w litrze wody do picia nie spowodowało u szczurów w ciągu całego okresu ekspozycji zmian efektywności uczenia się – świadczących o możliwości wywołania zakłócenia plastyczności pamięciowej mózgu.

 

ABSTRACT
The experiment was conducted on male white rats from breeding base of the National Institute of Hygiene: WIS own breeding. During sixteen months the drinking water with TiCl3 in concentrations 5 and 25 mg/l, what is equivalent respectively 0,45 and 2,25 mg per 1 kg of daily weight of rats, was given the animals. After 3 and 15 months of exposure the rats were taught to differentiate and remember sight effects. The investigation of each cluster of rats, living previously in the same cage, was going non-stop by 24 hours for 5 days. The training was carried on in the special adopted cages making possible to record all correct and incorrect attempts in daylong cycle. Percentage indicator, the ratio of mistakes to all number of the attempts, was used for assessment the training effectiveness in each group and the result in intoxicated group were compared with control group. During the whole time of exposition the supplying drinking water with TiCl3 in concentrations 5 and 25 mg/l has not caused changes in rats confirming possibility to evoke disorders of brain memory plasticity.

Liczba pobrań: 1071