PDF

Rocz Panstw Zakl Hig 2007, 58(3): 568-577

Pierwotniaki pasożytnicze z rodzaju Cryptosporidium i Giardia. Część I. Występowanie w środowisku wodnym i zagrożenia zdrowotne
[Protozoan pathogens of genus Cryptosporidium and Giardia. Part I. Occurrence in water environment and health risk]

R. Matuszewska

STRESZCZENIE
Zanieczyszczenie wody, a przede wszystkim wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi, pierwotniakami pasoŜytniczymi z rodzaju Cryptosporidium i/lub Giardia może mieć poważne znaczenie zdrowotne. Pierwotniaki te występują w jelitach ludzi lub zwierząt (chorych lub nosicieli). Wykrywane były zarówno w glebie, żywności, wodzie jak i na powierzchniach zanieczyszczonych odchodami zarażonych ludzi i zwierząt. W ostatnich latach zostały opisane liczne epidemie wywołane spożyciem wody zanieczyszczonej tymi pierwotniakami. Powszechność występowania tych organizmów w wodzie zanieczyszczonej kałem, niska skuteczność i oporność na konwencjonalne procesy uzdatniania i dezynfekcji, oraz niedoskonałość technik stosowanych do wykrywania i oznaczania oocyst i cyst pierwotniaków sprawia, że są one trudne do kontrolowania i skutecznego usuwania z wody przeznaczonej do spożycia.

 

ABSTRACT
Contamination of water, first of all drinking water, by protozoan pathogens from genus Cryptosporidium and/or Giardia can pose significant threat for public health. These pathogens live in the intestine of humans or animals (infected or carriers). There are found in soil, food, water or on surfaces that have been contaminated with infected human or animal feces. Numerous waterborne Cryptosporidium and Giardia outbreaks have been reported worldwide in the last few years. These outbreaks resulted from consumption of water contaminated by protozoan pathogens. Their potential prevalence in faecal polluted water supplies, resistance to conventional water treatment and low effective disinfection, as well as imperfection techniques of detection of oocysts and cysts presence necessitates the need for consistent and effective removal of these parasites from drinking water supply.

Liczba pobrań: 1227