PDF

Rocz Panstw Zakl Hig 2018, 69(1): 55-61

Physical activity and associated socio-demographic factors in adolescents from the eastern region of Poland
[Physical activity and associated socio-demographic factors in adolescents from the eastern region of Poland]

M. Wasilewska, J. Bergier

ABSTRACT
Background. The introduction and maintenance of healthy habits in the field of physical activity at the early stage of life is particularly important for public health. With increasing of public awareness in physical activity, researchers are increasingly questioning its determinants in different age groups. In this paper we focus on variables such as age, sex and place of residence.
Objectives. To determine what selected socio-demographic factors influence the level of physical activity of school youth from the eastern region of Poland in different domains of daily life.
Material and Methods. A random sample of 916 Polish school youth from Secondary Schools from Eastern Region of Poland aged 16-18 was interviewed in spring 2016 by diagnostic survey method with the use of the official Polish long version of the International Physical Activity Questionnaire (IPAQ).
Results. Analysing the relationship between gender and the level of physical activity statistically significant differences were found in all domains in favour of boys. The level of total physical activity in girls was 5345.5 MET-min./week, whereas in boys – 6556.6 MET-min./week. In the area of total physical activity, the highest values were observed in pupils from small towns and villages, with lower values in the youth living in large and medium-sized cities. When the relationship of age with the level of physical activity in particular domains was examined, only the activity in the work/ school domain (p = 0.0129) spoke in favour of the youngest pupils (2578.7 MET-min./week) when compared to the oldest ones (2226.4 MET-min./week).
Conclusions. The level of physical activity in young people from the Eastern region of Poland is decreasing with age, both in girls and boys. It is therefore important, especially for the group emerging adulthood, to offer a wide variety of updated, involving, age and gender-oriented school physical activity classes that could be easily practised outside the school environment to improve the level of physical activity in leisure domain.

STRESZCZENIE
Wprowadzenie. Szczególnie ważne dla zdrowia publicznego jest wprowadzenie i utrzymanie zdrowych nawyków w obszarze aktywności fizycznej już we wczesnym okresie życia człowieka. Wraz ze zwiększoną świadomością społeczeństwa w obszarze zachowań zdrowotnych uwzględniających aktywność fizyczną, badacze coraz częściej stawiają sobie pytania o czynniki je determinujące w różnych grupach wieku. W niniejszej pracy z uwagi między innymi na grupę badawczą skupiono się na zmiennych takich jak wiek, płeć i miejsce zamieszkania.
Cel pracy. Poznanie jakie wybrane czynniki socjodemograficzne warunkują aktywność fizyczną młodzieży ponadgimnazjalnej ze wschodniego regionu Polski w różnych domenach życia.
Materiał i metoda. Badania przeprowadzono wiosną 2016 roku na losowo wybranej grupie 916 uczniów ponadgimnazjalnych, będących w przedziale wieku 16-18 lat. Badania przeprowadzono metodą sondażu diagnostycznego, przy wykorzystaniu oficjalnej polskiej wersji Międzynarodowego Kwestionariusza Aktywności Fizycznej (IPAQ-wersji długiej).
Wyniki. Analizując związek płci z poziomem aktywności fizycznej stwierdzono istotne statystycznie zróżnicowanie z całkowitym poziomem aktywności fizycznej we wszystkich analizowanych obszarach na korzyść chłopców. Poziom całkowitej aktywności fizycznej u dziewcząt wynosił 5345,5 MET-min./tydz., podczas gdy u chłopców - 6556,6 MET-min./tydz. W obszarze całkowitej aktywności fizycznej zaobserwowano najwyższe wartości u uczniów z małych miast i wsi, z niższymi wartościami u młodzieży mieszkającej w dużych i średnich miastach. Gdy badano związek wieku z poziomem aktywności fizycznej w poszczególnych domenach życia, jedynie aktywność w domenie praca/szkoła (p = 0,0129) przemawiała na korzyść najmłodszych uczniów (2578,7 MET-min./tydz.) w porównaniu do najstarszych (2226,4 MET-min./tydz.).
Wnioski. Poziom aktywności fizycznej młodzieży ze Wschodniego regionu Polski obniża się wraz z wiekiem, tak u chłopców, jak i u dziewcząt. Jest zatem niezmiernie ważne, szczególnie w grupie wieku stojącej u progu dorosłości, aby zaproponować młodzieży szeroką ofertę interesujących zajęć ruchowych w szkole. Powinny one być nowoczesne, dopasowane do wieku, płci i z łatwością oraz chęcią przenoszone poza obszar szkoły, aby zwiększać niski poziom aktywności fizycznej w czasie wolnym.

Liczba pobrań: 1598