PDF

Rocz Panstw Zakl Hig 2009, 60(4): 329-332

Oznaczanie zawartości boru w naturalnych wodach mineralnych i źródlanych metodą ICP-OES
[Determination of boron content in natural mineral and spring water using ICP-OES method]

D. Święcicka, S. Garboś

STRESZCZENIE
Najwyższe dopuszczalne stężenie boru w wodzie przeznaczonej do spożycia oraz naturalnych wodach mineralnych i źródlanych jest zwykle wyznaczone z uwzględnieniem aktualnych kryteriów Światowej Organizacji Zdrowia WHO i wymagań określonych w Dyrektywie nr 98/83/WE – 1 mg/l. W większości krajów Unii Europejskiej, w tym w Polsce najwyższe dopuszczalne stężenie boru w wodzie przeznaczonej do spożycia wynosi 1 mg/l. Natomiast w Słowacji i Holandii najwyższe dopuszczalne stężenia boru w wodzie przeznaczonej do spożycia wynoszą odpowiednio 0,3 mg/l i 0,5 mg/l. W pracy przedstawiono opracowaną i zwalidowaną metodę oznaczania boru techniką spektrometrii emisyjnej ze wzbudzeniem w plazmie indukcyjnie sprzężonej, którą zastosowano do oznaczeń tego pierwiastka w 26 naturalnych wodach mineralnych i źródlanych. Oznaczone zawartości boru w szesnastu analizowanych wodach mineralnych i źródlanych zawarte były w zakresie od 0,029 mg/l do 0,552 mg/l, przy czym w dziesięciu analizowanych wodach zawartość boru była niższa niż 0,026 mg/l. Zawartości boru w analizowanych wodach są niższe od najwyższego dopuszczalnego stężenia tego pierwiastka w Polsce określonego w rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 29 marca 2007 roku w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia i nie stanowią zagrożenia dla zdrowia ludzi.

ABSTRACT
 Maximum admissible level of boron concentration in water intended for human consumption and in natural mineral and spring waters is usually estimated taking into account actual WHO criteria and requirements listed in Directive No 98/83/EC – 1 mg/l. In majority countries of European Union maximum admissible level of boron in water intended for human consumption is 1 mg/l, however in Slovakia and in Netherlands maximum admissible levels of this element are 0.3 mg/l and 0.5 mg/l, respectively. In this work developed and validated method of determination of boron by inductively coupled plasma emission spectrometry technique was applied for determination of this element in 26 natural mineral and spring waters. Concentrations of boron determined in sixteen mineral and spring waters analyzed were in the range from 0.029 mg/l to 0.552 mg/l while in ten waters analyzed the contents of boron were below 0.026 mg/l. The contents of boron in analyzed waters were below maximum admissible level in Poland presented in the Decree of Minister of Health from 29 March 2007 on the quality of water intended for human consumption and were not dangerous for human health.

Liczba pobrań: 1301