PDF

Rocz Panstw Zakl Hig 2007, 58(3): 389-501

Optymalizacja metod oznaczania aflatoksyn w żywności z zastosowaniem postkolumnowego tworzenia pochodnych z bromem
[Optimization of determination of aflatoxins in foods with bromine postcolumn derivatization]

L. Czerwiecki, G. Wilczyńska

STRESZCZENIE
Opisano metodę oznaczania aflatoksyn B1, B2, G1 i G2 w orzechach, przyprawach kulinarnych, zbożach i przetworach zbożowych. W ramach optymalizacji metody, w zależności od badanej matrycy, wybrano optymalne warunki ekstrakcji, oczyszczania ekstraktów, HPLC i detekcji. Aflatoksyny ekstrahowano mieszaniną metanolu i wody (80+20 v/v) lub (70+30 v/v), ekstrakty oczyszczano na kolumnach IAC z zastosowaniem różnych wariantów elucji i oznaczano na kolumnach C18 Nucleosil lub Nova PAK stosując fazę rozwijającą: metanol + acetonitryl + woda (20 +20 +60 v/v). Do detekcji aflatoksyn, po postkolumnowej reakcji aflatoksyny B1 i G1 z bromem, zastosowano detektor fluorymetryczny przy 362/430 nm. Średni odzysk metody w zależności od rodzaju matrycy i aflatoksyny i wynosił od 52 do 102 %, a RSD % (względne odchylenie standardowe) zawierało się w granicach 0,2 do 8,3. Granice wykrywalności (LOD) i oznaczalności (LOQ) wynosiły, odpowiednio: dla orzechów 0,01 i 0,02 μg/kg, dla przypraw i przetworów zbożowych 0,05 i 0,1 μg/kg. Zawartości aflatoksyn w zbadanych 86 produktach handlowych były poniżej maksymalnych dopuszczalnych poziomów obowiązujących w aktualnym ustawodawstwie.

 

ABSTRACT
The method for determination of aflatoxin B1, B2, G1 i G2 in nuts, culinary spices, cereals and cereal products was described. To optimize the analytical procedure in several products, condition of proper extraction, clean-up, HPLC and detection were selected. After extraction by means of methanol and water (80+20 v/v) or (70+30 v/v), clean-up on IAC columns, HPLC on C18 columns - Nucleosil and Nova Pak with mobile phase-methanol, acetonitrile, water (20+20+60 v/v) was performed. For fluorometric detection at 362/430 nm, post-column derivatization of aflatoxin B1 and G1 with bromine was carried out. The mean recovery of the method depending on matrix and aflatoxin, was 52-102 % at RSD% 0.2- 8.3. LOD and LOQ, respectively were: 0.01 and 0.02 μg/kg for nuts and 0.05 and 0.1 μg/kg for culinary spices and cereal products. The concentrations of aflatoxins in 86 samples of foods from market were below the permissible maximum levels legally binding.

Liczba pobrań: 1048