PDF

Rocz Panstw Zakl Hig 2011, 62(1): 115-120

Opracowanie chemiotaksonomicznej metody wykrywania obecności bakterii z rodzaju Legionella pneumophila w próbkach wody techniką GC-MS
[Elaboration of chemotaxonomical detection method of presence Legionella pneumophila cultures in water samples by GCMS technique]

A. Czajkowska, B. Paziak-Domańska, M. Gajewska, B. Bartodziejska

STRESZCZENIE
Celem pracy było opracowanie chemiotaksonomicznej metody wykrywania obecności bakterii Legionella pneumophila w próbkach wody. W badaniach określono profil kwasów tłuszczowych związanych estrowo, występujących w ścianie komórkowej wzorcowego szczepu Legionella pneumophila 33152, pochodzącego z kolekcji ATCC typ Philadelphia 1. Został on zastosowany jako wzorzec do wykrywania obecności L. pneumophila w wodzie pochodzącej z sieci wodociągowej. W badaniach, próbki wody poddawano estryfikacji i ekstrakcji, a następnie oznaczono specyficzne markery taksonomiczne tych bakterii metodą chromatografii gazowej z detekcją masową (GC-MS). Wyznaczono granicę detekcji metody na 100 jtk/100 ml wody. Nowatorska metoda chemiotaksonomiczna może być stosowana do wstępnej selekcji próbek wody w rutynowych badaniach. Jej zastosowanie skraca czas analizy, poprzez ograniczenie liczby próbek diagnozowanych klasycznymi metodami mikrobiologicznymi.

ABSTRACT
 The aim of this study was elaboration of chemotaxonomical detection method of presence Legionella pneumophila cultures in water samples. In research, the profile of ester-linked fatty acids were specified, which are situated in the cell wall of the model bacteria cultures Legionella pneumophila 33152, which originate from ATCC collection Philadelphia 1 type. The profile were applied as a standard to detection L. pneumophila presence in water supply network. During the research, water samples were esterified and extracted and then specific taxonomic markers of this bacteria were indicated by gas chromatography coupled with mass spectrometry technique (GC-MS). The limit of detection were determined to 100 jtk/100 ml water. Innovative chemotaxonomic method may be used in preliminary selection of water samples in routine analyses. Its application cuts down on time of analysis, by limitation on number of samples being diagnosed by classical microbiological methods.

Liczba pobrań: 1084