PDF

Rocz Panstw Zakl Hig 2000, 51(2): 167-181

Ogólna ocena wpływu wysypiska odpadów komunalnych i czynników środowiskowych na występowanie grzybów keratynolitycznych w glebie
[General assessment of the influence of a municipal landfill site and environmental factors on the occurrence of keratinolytic fungi in soil]

K. Ulfig , G. Płaza , A. Sztyler , J. Bronder , M. Terakowski , J. Guarro

ABSTRACT

The study was to generally determine the influence of a municipal landfill site and environmental factors on the distribution of keratinolytic fungi in soil. The landfill site in Sosnowiec was selected for examination. Keratinolytic fungi occurred abudantly in soils of the landfill site examined and its surrounding area. Of 495 soil samples (Petri dishes) examined, 379 (76.56%) were found to be positive for keratinolytic fungi. Altogether, 1131 strains from 26 species were isolated from the samples. Among the fungi, some species with pathogenic properties (Microsporum racemosum, M. cookei, M. gypseum, Aphanoascus fulvescens and Scopulariopsis brevicaulis) were recorded. The influence of environmental factors on the qualitative and quantitative composition of keratinolytic fungi in the soils was complex. Among these factors, exchangeable acidity (pH in 1 M KC1, in particular), faecal bacterial contamination and the level of water deficit in soil were the most important. The conclusion has been drawn that municipal landfill sites are the sources of potentially pathogenic fungi with keratinolytic properties.

 

STRESZCZENIE

Celem badań była ogolna ocena wpływu wysypiska odpadow komunalnych i czynnikow środowiskowych na występowanie grzybow keratynolitycznych w glebie. Do badań wybrano wysypisko odpadow komunalnych w Sosnowcu. Grzyby keratynolityczne obficie występowały w badanych glebach. Na całkowitą liczbę 495 probek gleby (szalek Petriego) wzrost tych grzybow stwierdzono w 379 probkach (76,56%). Łącznie wyizolowano 1131 szczepow grzybowych należących do 26 gatunkow. Wśrod wyizolowanych grzybow kilka gatunkow (Microsporum racemosum, M. cookei, M. gypseum, Aphanoascus fulvescens and Scopulariopsis brevicaulis) posiada właściwości chorobotworcze wobec ludzi i zwierząt. Wpływ czynnikow środowiskowych na skład jakościowy i ilościowy grzybow keratynolitycznych w glebie był złożony. Wśrod tych czynnikow do najważniejszych należy zaliczyć: kwasowość wymienną (pH w 1 M KC1), zanieczyszczenie bakteriami kałowymi oraz deficyt wody w glebie. Wyciągnięto wniosek, że wysypiska odpadow komunalnych są źrodłem skażenia środowiska grzybami chorobotworczymi o właściwościach keratynolitycznych.

Liczba pobrań: 2090