PDF

Rocz Panstw Zakl Hig 2006, 57(1): 23-30

Ochratoksyna A w surowicy krwi matki i płodu oraz mleku matki
[Ochratoxin A in maternal and foetal blood and in maternal milk]

J. Postupolski, K.Karłowski, P. Kubik

STRESZCZENIE
Zbadano zawartość ochratoksyny A (OA) w surowicy krwi matki, płodu i w mleku. Średnie stężenie w surowicy krwi matki wynosiło 1,14 ng/ml, a w krwi pępowinowej 1,96 ng/ml. Stosunek stężeń OA w surowicy krwi matki i krwi pępowinowej wynosi średnio 1,96. W mleku matki wykryto OA w 5 na 13 zbadanych próbek. Średnie wartości dziennego pobrania OA z mlekiem matki nie przekraczają tolerowanego dziennego pobrania ustalonego dla osób dorosłych, niemniej osiągają one wartość około 60% TDI. Stwierdzono, że stosunek stężeń OA w surowicy krwi matki do mleka wynosi średnio 0,0058. Uzyskane wyniki potwierdzają istnienie korelacji między stężeniem ochratoksyny A w surowicy krwi matki i surowicy krwi płodu, a także między stężeniem ochratoksyny A w surowicy krwi i mlekiem matki.

 

ABSTRACT
Ochratoxin A (OA) levels were measured in blood serum of mothers foetuses and in mothers’ milk. The mean concentration of OA in maternal serum was 1.14 ng/ml and in umbilical cord blood serum it was 1.96 ng/ml. The mean ratio of OA concentrations in maternal and foetal blood serum was 1.96. In maternal milk OA was found in 5 out of 13 studied samples. The mean intake of OA with mother’s milk was not exceeding the tolerable daily intake for adults, nevertheless it was near 60% of TDI. The OA concentration ratio in maternal blood serum versus that in milk was 0.0058 on average. These results confirm the correlation between OA concentration maternal and foetal blood serum, and between OA concentration in maternal serum and milk.

Liczba pobrań: 1023