PDF

Rocz Panstw Zakl Hig 2004, 55(3): 223-228

Ocena zdolności szczepów Thermomyces lanuginosus do biodegradacji oleju rzepakowego
[The estimation of the ability of Thermomyces lanuginosus strains to the biodegradation of the rape oil]

K. Janda, K. Przybulewska

STRESZCZENIE
Celem niniejszej pracy była ocena zdolności szczepów termofilnego grzyba Thermomyces lanuginosus (syn. Humicola lanuginosa) do biosyntezy kompleksu egzoenzymów lipolitycznych. Materiał badawczy stanowiły 144 szczepy tego gatunku wyodrębnione z biohumusu, kompostu ogrodowego, kompostu liściowego, podłoża pieczarkowego, orzechów laskowych oraz z surowego ziarna kawy. Badania prowadzono na podłożu stałym z dodatkiem 1,5% oleju rzepakowego w temperaturze 55oC. Dowiedziono, że wszystkie szczepy zdolne były do hydrolizy oleju rzepakowego. Najwyższą aktywnością lipolityczną charakteryzowały się szczepy pochodzące z orzechów laskowych. Wykazano statystycznie istotną ujemną korelację między średnicami kolonii badanych szczepów, a poziomem ich aktywności lipolitycznej.

 

ABSTRACT
The aim of this study was the estimation of the ability the thermophilic fungus Thermomyces lanuginosus (syn. Humicola lanuginosa)to the biosynthesis lipolytic enzymes. The investigated material contained 144 strains of this fungus isolated from biohumus, garden compost, leaf compost, mushroom compost, hazelnuts and raw coffee beans. The incubation was made at 55oC on the solid medium with 1,5% rape oil. The study proved, that all tested strains were able to the hydrolysis of the rape oil. The highest lipolytic activity have the strains isolated from the hazelnuts. It was found the essential negative correlation between the diameters of the colonies investigated strains and their lipolytic activity.

Liczba pobrań: 771