PDF

Rocz Panstw Zakl Hig 2009, 60(3): 247-250

Ocena zbiorowego sposobu żywienia grupy dzieci szkolnych z upośledzeniem umysłowym w specjalnych ośrodkach szkolno-wychowawczych
[Evaluation of collective feeding in a group of school children with mental disability in special educating childcare centres.]

M. Gacek

STRESZCZENIE
Celem badań była ilościowa ocena zbiorowego sposobu żywienia dziewcząt i chłopców w wieku 10-15 lat upośledzonych umysłowo w stopniu lekkim i umiarkowanym, uczniów specjalnych ośrodków szkolno-wychowawczych. Ocenie poddano 20 dekadowych jadłospisów zrealizowanych w Ośrodkach Szkolno-Wychowawczych w dwóch miastach powiatowych w Małopolsce, w okresach późnojesiennych (X-XI) w latach 2005-2007. Ilościowa ocena jadłospisów dekadowych wykazała ponadnormatywną podaż energii (3223,2 kcal) oraz niezbilansowaną podaż podstawowych składników odżywczych (nadmiar białka i tłuszczów, a niedobór węglowodanów) (odpowiednio: 118,7 g, 113,1 g, 429,8 g). Ponadto nadmierną zawartość witaminy A (891μg), deficyt C (47,3 mg) oraz zgodną z normami podaż witamin E (10,5 mg) i B1 (1,6 mg). Zawartość żelaza (14,9 mg) oscylowała wokół normy zapotrzebowania, a szczególnie niekorzystny był stosunek wapnia i fosforu.

ABSTRACT
 The aim of the research was to estimate collective feeding way of girls and boys aged 10-15 years old with mental disability of light and moderate level, the pupils of special educating childcare centres. The assessment was based on 20 decade menus introduced in Educating Childcare Centres in two regional cities of Malopolska in late autumn period (Oct.-Dec.) 2005-2007. The quantity evaluation of decade menus showed over normal energy supply (3223.2 kcal) and non-balanced supply of basic ingredients (protein and fat surplus and shortage of carbohydrates) (suitably: 118.7 g, 113.1 g, 429.8 g). Furthermore, abnormal content of vitamin A (891 μg), shortage of vitamin C (47.3 mg) and standard supply of vitamin E (10.5 mg) and B1 (1.6 mg). Content of iron (14.9 mg) fluctuated around standard supply, but particularly non-beneficial was the relation between calcium and phosphorus.

Liczba pobrań: 1131