PDF

Rocz Panstw Zakl Hig 2002, 53(1): 21-25

Ocena wpływu wody dejonizowanej na wybrane składniki gospodarki tłuszczowej, węglowodanowej i białkowej, morfologię oraz równowagę kwasowo-zasadową we krwi szczurów
[Evaluation of the effect of deionized water on selected components of fat, carbohydrate, and protein metabolism, morphology and the acid-base equilibrium in the rats’ blood]

M. Drobnik

STRESZCZENIE
Na podstawie przeprowadzonych badań doświadczalnych nie stwierdzono istotnego wpływu wody dejonizowanej, stosowanej doustnie przez okres 90 dni w dawce ad libitum, na oznaczone we krwi szczurów elementy gospodarki węglowodanowej, białkowej oraz morfologię i rozmaz krwi obwodowej. Obserwowane przesunięcia wartości wskaźników przemian tłuszczowych i równowagi kwasowo-zasadowej mieszczą się w granicach norm fizjologicznych dla tego gatunku zwierząt.

 

ABSTRACT
By virtue of the carried out experimental investigations no essential effect of deionized water, administered orally for 90 days in a dose ad libitum, has been stated to act, in the blood of rats, on the determined elements of carbohydrate, protein metabolism, on morphology and the peripheral blood smear. The observed value shifts of the indices of fat metabolism and of the acid-base equilibrium are contained within the limits of physiological norms for that species of animals.

Liczba pobrań: 2073