PDF

Rocz Panstw Zakl Hig 2011, 62(4): 433-438

Ocena statusu socjodemograficznego i stanu odżywienia chorych z rakiem płuca
[Assessment of sociodemographic and nutritional status of lung cancer patients]

K. Zabłocka, M. Krawczyszyn, J. Pieczyńska, A. Prescha, R. Ilow, I. Porębska, M. Gołecki, M. Kosacka, R. Jankowska, H. Grajeta, J. Biernat

STRESZCZENIE
Niski status socjodemograficzny wynikający m.in. z gorszych warunków socjalno-bytowych, a także z palenia tytoniu może zwiększać ryzyko wystąpienia raka płuca. Stan odżywienia, oceniany podczas diagnozowania choroby, jest przydatnym czynnikiem prognozującym odpowiedź chorego na leczenie, a ponadto znacząco wpływa na jakość, jak również na długość życia po zakończeniu terapii onkologicznej. Celem badań była ocena statusu socjodemograficznego oraz stanu odżywienia pacjentów Dolnośląskiego Centrum Chorób Płuc, u których zdiagnozowano raka płuca. Badaniami objęto grupę 81 pacjentów i grupę kontrolną liczącą 125 osób. Wśród wszystkich badanych przeprowadzono wywiad dotyczący statusu socjodemograficznego, a także dokonano oceny stanu odżywienia za pomocą pomiarów antropometrycznych i ankiety Mini Nutritional Assessment (MNA). U chorych, w odniesieniu do zdrowych, stwierdzono niższy poziom wykształcenia, częstsze uzależnienie od tytoniu, a także niższą aktywność zawodową. Stan odżywienia chorych na raka płuca był istotnie gorszy niż grupy kontrolnej, co zostało wykazane głównie za pomocą ankiety MNA i pomiaru obwodu ramienia. Częste występowanie ryzyka niedożywienia bądź niedożywienie u badanych chorych może zwiększyć prawdopodobieństwo wystąpienia powikłań w trakcie leczenia

ABSTRACT
 Low sociodemographic status positively correlates with the risk of lung cancer. Nutritional status assessed during diagnosis of cancer may be a useful predictive factor for response to therapy and influences the quality of life and life expectancy after oncological therapy. The aim of this study was to assess the sociodemographic and nutritional status of patients Lower Silesian Centre of Lung Diseases, diagnosed with lung cancer. 81 cases and 125 subjects formed the control group were included in this study. The questionnaire about sociodemographic status was performed among all respondents as well as MNA questionnaire and anthropometric measurements for evaluating nutritional status. Lower level of education, lower employment status and more frequent tobacco addiction was found in patient group then in control individuals. Nutritional status of patients was worse than the control group, which has been demonstrated mainly through a MNA questionnaire and arm circumference measurements. The risk of malnutrition or diagnosed malnutrition found in most patients assessed by MNA test may increase the likelihood of complications during treatment.

Liczba pobrań: 1203