PDF

Rocz Panstw Zakl Hig 2005, 56(2): 119-127

Ocena przydatności technik SIS i MS/MS do oznaczania persystentnych związków chloroorganicznych i polichlorowanych bifenyli w materiale biologicznym pochodzącym od człowieka
[Evaluation of the usefulness of SIS and MS/MS mode for the determination of persistent organochlorine compounds and polychlorinated biphenyls in human specimens]

A. Hernik, K. Czaja, K. Góralczyk, P. Struciński, J.K. Ludwicki

STRESZCZENIE
Celem pracy było sprawdzenie w jakim stopniu zastosowanie trybów pracy spektrometru mas, innych niż EI (Electron Impact), pozwoli na podwyższenie czułości i eliminację zanieczyszczeń pochodzących z matrycy. Materiał do badań stanowiły próbki tkanki tłuszczowej pochodzącej z gruczołu piersiowego kobiet, mleka kobiecego i tłuszczu obwodowego. W badaniach wykorzystano technikę chromatografii gazowej połączonej z detektorem wychwytu elektronów (ECD) i detektorem mas (MS). Analizy przeprowadzano w trybie SIS (Selected Ion Storage) i MS/MS (Tandem Mass Spectrometry), a także GC/ECD, pod kątem oznaczania persystentnych związków chloroorganicznych i polichlorowanych bifenyli. Wymienione tryby pracy spektrometru mas umożliwiają analizę śladowych ilości badanych związków w tak skomplikowanych matrycach jak tkanka ludzka czy mleko.

 

ABSTRACT
This study aimed of examining of the applicubility of the SIS (Selected Ion Storage) and the MS/MS (Tandem Mass Spectrometry) methods for analyzing organochlorine pesticide (OCs) residues and PCBs in human specimens. The samples of human abdominal adipose tissue, women's breast adipose tissue, and human milk were used as study material. The samples were analyzed using the gas chromatography method with EC and MS detectors. MS/MS and SIS mode allow to eliminate system-based (e.g., column, septum) ions and the biological samples extract impurities' ions from the background to achieve the analytical system sensitive enough for trace analysis of organochlorine compounds in human specimens.

Liczba pobrań: 787