PDF

Rocz Panstw Zakl Hig 2007, 58(1): 191-196

Ocena poziomu wiedzy żywieniowej u osób z zaburzeniami odżywiania
[The assessment of nutritional knowledge of persons with eating disorders]

A. Czarnewicz-Kamińska, A. Gronowska-Senger

STRESZCZENIE
Celem pracy było zbadanie poziomu wiedzy u osób z zaburzeniami odżywiania. Badania prowadzono na grupie 60 osób chorych (30 osób z rozpoznaniem anorexia nervosa i 30 osób z rozpoznaniem bulimia nervosa) i 60 osób z grupy kontrolnej. Narzędziem wykorzystanym w badaniu był kwestionariusz dotyczący oceny poziomu wiedzy żywieniowej o charakterze testu jednokrotnego wyboru z jednym pytaniem otwartym. Stwierdzono, że osoby chore prezentują wyŜszy poziom wiedzy żywieniowej niż osoby z grupy kontrolnej, jednakże średnia odpowiedzi prawidłowych plasowała się na poziomie 51%. Stanowi to wskazanie do podjęcia edukacji żywieniowej w grupie osób z zaburzeniami odżywiania.

 

ABSTRACT
The main purpose of this work was to examine the level of nutritional knowledge of persons with eating disorders. The study was performed in the group of 60 persons (30 persons diagnosed with anorexia nervosa and 30 persons with diagnosis bulimia nervosa) and 60 controls. We found that ill persons possess the higher level of nutritional knowledge than person from the control group, yet the average of correct answers amounted to 51%. Our results point to the necessity of nutritional education in persons with eating disorders.

Liczba pobrań: 1636