PDF

Rocz Panstw Zakl Hig 2007, 58(2): 453-458

Ocena poziomu wiedzy wśród młodzieży akademickiej na temat substancji psychoaktywnych
[Evaluation of the level of students’ knowledge about psychoactive drugs]

E. Mędrela-Kuder

STRESZCZENIE
Celem pracy jest ocena poziomu wiedzy z zakresu uzależnień. Badaniami objęto 158 osób, w tym 85 na kierunku fizjoterapii i 73 na wychowaniu fizycznym w AWF w Krakowie. Studenci obu kierunków mieli obowiązkowe zajęcia z zakresu promocji zdrowia. Poziom wiedzy jest niewystarczający i porównywalny na obu kierunkach. Zdecydowana większość ankietowanych zna definicję uzależnienia psychicznego i fizycznego. MłodzieŜ akademicka nie potrafi wymienić konsekwencji zdrowotnych palenia tytoniu. Stosunkowo duży odsetek twierdzi, że piwo nie uzależnia. Również nie wszyscy studenci wiedzą, że palenie marihuany prowadzi do uzależnienia.

 

ABSTRACT
The aim of the paper is to evaluate the level of knowledge about addictions. The research was conducted among a group of 158 people, with 85 of whom studying physiotherapy and 73 – physical education at the Academy of Physical Education in Krakow. Students of both disciplines had compulsory health promotion classes. The level of knowledge is insufficient and comparable in both cases. The vast majority of the surveyed know the definition of psychical and physical addiction. Students are not capable of listing the consequences of smoking for health. A relatively high percentage claims that beer is not addictive. Not all students know that marijuana smoking leads to addiction as well.

Liczba pobrań: 1035