PDF

Rocz Panstw Zakl Hig 2004, 55(2): 181-185

Ocena emisji lotnych związków organicznych z pianek poliuretanowych
[Evaluation of volatile organic compounds emission from polyurethane foams]

I. Pecka, R. Wiglusz, E.Sitko, G. Nikiel

STRESZCZENIE
Przeprowadzono badania emisji 2,4- i 2,6-toluilenodiamin, trietylenodiaminy, dietanoloaminy i innych lotnych związków organicznych z pianek poliuretanowych, w komorze laboratoryjnej. Badane materiały nie wykazały uwalniania amin. Emisja sumy lotnych związków organicznych była zróżnicowana dla badanych próbek wyrobów lecz nie przekraczała dopuszczalnych standardów.

 

ABSTRACT
The emission of 2,4- and 2,6- diaminotoluene, triethylenediamine, diethanoloamine and other volatile organic compounds from polyurethane foams was examined in environmental chamber. Tested materials did not release of amines. The emission of total volatile organic compounds showed differences for polyurethane samples but did not exceed ecological standards.

Liczba pobrań: 1747