PDF

Rocz Panstw Zakl Hig 2013, 64(3): 211-215

Nutritional assessment in Polish men with cardiovascular diseases
[Nutritional assessment in Polish men with cardiovascular diseases]

A. Anyżewska, A. Wawrzyniak, A. Woźniak, M. Krotki, M. Górnicka

ABSTRACT

Background. Cardiovascular disease is the most common cause of death in Poland, where many factors have been found responsible such as obesity, smoking cigarettes and a lack of physical activity. Amongst these are also nutritional determinants, which principally include the amount and types of dietary fatty acids consumed, coupled with low intakes of antioxidant-rich fruit and vegetables. 
Objectives. To assess nutrition in male subjects suffering from cardiovascular disease. 
Materials and methods. Subjects were 95 men with cardiovascular disease aged 30-90 years. Nutrition was assessed by weighed food records over 3 days. The calorific dietary intake, as well as the proportions of calories derived from dietary protein, carbohydrates and fat were also calculated; this included vitamins and minerals. 
Results. Only 18% subjects had a normal Body Mass Index (BMI); the rest falling into the overweight or obesity ranges. The average dietary calorific daily intakes were abnormally low at 1582 kcal/person, however the proportions of fat and protein making up this value were too high; respectively at 36% and 19%. The average daily consumption per person of cholesterol, fibre and vegetables were respectively 251 mg, 19 g and 608 g. A significant number were deficient in dietary minerals (eg. calcium, potassium and magnesium) as well as vitamins; especially A, B1 and B2. 
Conclusions. Persons suffering from cardiovascular disease require a diet with sufficient calories for their body needs. It is also vital that the dietary sources of energy are properly balanced between protein, carbohydrates and fats as well as having appropriate intakes of both vitamins and minerals (eg. calcium, magnesium and potassium).

 

STRESZCZENIE

Wprowadzenie. Choroby sercowo-naczyniowe to najczęstsza przyczyna zgonów w Polsce. Na rozwój tych schorzeń wpływa wiele czynników, m.in.: otyłość, palenie papierosów czy brak aktywności fizycznej. Spośród czynników żywieniowych do najważniejszych przyczyn należą ilość i rodzaje kwasów tłuszczowych, zbyt niskie spożycie błonnika pokarmowego oraz owoców i warzyw, a przez to przede wszystkim witamin antyoksydacyjnych. 
Cel. Celem badań była ocena sposobu żywienia grupy mężczyzn z chorobami sercowo-naczyniowymi. 
Materiał i metody. Badanie przeprowadzono wśród 95 mężczyzn z chorobami sercowo-naczyniowymi w wieku od 30 do 90 lat. Oceny sposobu żywienia dokonano na podstawie 3-dniowego bieżącego notowania. Obliczono wartość energetyczną całodziennych racji pokarmowych badanych a także udział białek, węglowodanów i tłuszczu w dostarczaniu energii. Określono także wielkość spożycia wybranych składników mineralnych i witamin. 
Wyniki. Zaledwie u 18% badanych stwierdzono prawidłową wartość wskaźnika masy ciała (BMI), u pozostałych osób stwierdzono nadwagę lub otyłość. Podaż energii z całodzienną racją pokarmową była zbyt niska i wynosiła średnio 1582 kcal/ os/d, a udział tłuszczu (36%) i białka (19%) w dostarczaniu energii był zbyt wysoki. Średnie spożycie cholesterolu, błonnika oraz owoców i warzyw wynosiło: 251 mg/os/d, 19 g/os/d oraz 608 g/os/d. Znacząca liczba osób badanych spożywała niewystarczające ilości składników mineralnych (głównie wapnia, potasu i magnezu) oraz witamin (przede wszystkim A, B1 i B2). 
Wnioski. Szczególną uwagę wśród osób z chorobami sercowo-naczyniowymi należy zwrócić na prawidłowe spożycie energii oraz udział energii z białek, węglowodanów i tłuszczu w diecie, jak też na prawidłowe spożycie składników mineralnych takich jak Ca, Mg i K oraz witamin, w tym antyoksydacyjnych.

Liczba pobrań: 1859